Üniversite Ara

   TEZLİ YÜKSEK LİSANS

   Lisansüstü öğrencilerin izledikleri öğretim programından kayıtları aşağıdaki hallerin en az birinin saptanması halinde silinir.

   1. Bilimsel hazırlık programını bir yıl içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,
   2. İzlediği öğretim programında öngörülen asgari krediden daha az olmamak üzere danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile belirlenen ders yükünü tezli yüksek lisansta dört yarıyılda, tezsiz yüksek lisansta altı yarıyılda, lisansa dayalı doktora programında altı yarıyılda ve yüksek lisansa dayalı doktora programında dört yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,
   3. Yönetmeliğin 21/d maddesine göre tanınan süre içinde yabancı dil koşulunu yerine getiremeyen doktora öğrencilerinin,
   4. Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,
   5. Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,
   6. Tez çalışmasındaki ilgisizliği veya başarısızlığı danışman raporlarında veya tez izleme komitesi raporlarında ardarda iki kez veya aralıklı olarak üç kez belirtilen lisansüstü öğrencilerin,
   7. Jüri tarafından tezi savunmaya değer bulunmayarak doğrudan reddedilen lisansüstü öğrencilerin,
   8. Düzeltilmiş tezi ikinci kez jüri tarafından kabul edilmeyen lisansüstü öğrencilerin,
   9. İki dönem üst üste veya aralıklı olarak toplam üç dönem kayıt yaptırmayan lisansüstü öğrencilerin,
   10. İki dönem üst üste veya aralıklı olarak toplam üç dönem danışman raporu olumsuz olan lisansüstü öğrencilerin,
   11. Normal öğrenim süresi içerisinde seminerini vermeyen yüksek lisans öğrencilerinin,
   12. Programını yönetmelikte belirtilen süre içinde tamamlayamayan veya kalan süre içinde programını tamamlayamayacağı danışman raporunda belirtilen ve anabilim dalı kurulunca uygun görülen lisansüstü öğrencilerin,
   13. Kaydının silinmesini isteyen lisansüstü öğrencilerin,
   14. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası” almış olan lisansüstü öğrencilerin,

   kayıtları, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

   Öğrenime Ara Verme İzni

   Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki durumlar haklı gerekçe nedeni sayılarak öğrenime ara verilebilir (Hak dondurma yapılabilir):

   1. Öğrencinin askere gitmek üzere izin istemesi
   2. Çalışmış olduğu resmi kurumun yurtdışında görevlendirmiş olması
   3. Araştırma ve inceleme yapmak amacıyla yurtdışına gitmesi
   4. Tam donanımlı devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinden alınan heyet raporu

   Bunların dışında Enstitü Yönetim Kurulu’nun kabul edebildiği diğer hallerde öğrenime ara verilebilir.

   Yasal Yükümlülükler

   Öğrenciler bütün öğrenimleri boyunca Enstitüdeki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmekle; bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermekle; öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durum çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Enstitü Yönetimi tarafından yapılan ve Enstitü web sayfasında yer alan yazılı duyuruları ilgi ve özenle izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne göre yapılmış bir duyuruyu görmediklerini ileri süremezler.

   Bir hakkın doğmasına esas teşkil edilebilecek nitelikteki tebligat, öğrencinin Öğrenci Bürosu’na en son bildirdiği adresine bir mektup gönderilmek ve aynı husus ayrıca, Enstitü Duyuru panosunda ve gerektiğinde Enstitü web sayfasında ilan edilmek sureti ile yapılır. Bu işlemler, mektubun öğrencinin eline geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın tebligat yerine geçer ve öğrenci tebligat konusunda hiç bir hak talebinde bulunamaz.

   NOT: Burada yazanlar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Resmi olarak Enstitüdeki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hükümler geçerlidir.

   Tezli Yüksek Lisans ile Tezsiz Yüksek Lisans Arasındaki Fark

   DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :