Üniversite Ara

   TEZLİ YÜKSEK LİSANS

   Değerlendirme

   Her üniversitenin hatta her yüksek lisans programının değerlendirme kriteri birbirinden farklıdır. Örnek bir değerlendirme kriteri aşağıdaki gibidir:

   Bir adayın ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, mülakat notunun %20’si ve Enstitüce yapılan yabancı dil sınavının %15 ‘i toplanır. Alınan toplam puana göre programa kabul edilip edilmeyeceği belirlenir.
   (ALES puanının en az %50’si alınmaktadır. Diğer yüzdeler okuldan okula ve hatta programlar arasında farklılık göstermektedir.)
   Eğer mezun olduğunuz alandan farklı bir alanda yüksek lisans eğitimi almak istiyorsanız bilimsel hazırlık adı verilen 1 yıllık bir hazırlık eğitimi alabilirsiniz. Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programı

   1. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
   2. Lisans derecesini başvuru yaptığı üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan yüksek  lisans programı adayları,

   Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı’ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

   Bilimsel Hazırlık Programında alınacak dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.

   Öğrenci, en çok üç derse, bu derslerin Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı çerçevesinde açılması halinde kayıtlanarak da Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayabilir.

   Bilimsel Hazırlık Programı’nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

   Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukardaki esaslar dikkate alınarak anabilim dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde ilgili enstitüye gönderilir.

   Bilimsel hazırlık ile ilgili bilginin kaynağı: YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

   Tezli Yüksek Lisans Dersleri

   Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve ders kayıt işlemleri; tez danışmanı, zorunlu hallerde ise Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.

   Tezli Yüksek Lisans Öğretim Programı toplam en az 21, en çok 30 kredi olmak koşuluyla zorunlu ve seçmeli en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, ilgili programın ders yükü içindeki payı, en az 3, en fazla 9 kredi olabilir.

   Öğrencinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, toplam 7 krediyi geçmemek üzere lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

   Ayrıca dersler danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programından da seçilebilir. Ancak bu derslerin en fazla 7 kredisi 21 kredilik ders yükünden sayılır.

   DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :