Üniversite Ara

   TEZLİ YÜKSEK LİSANS

   Seminer

   Öğrenciler yüksek lisans programının 3. veya 4. yarıyılı içinde tez konusu ile ilgili bir seminer verirler. Öğrenciler seminere ilişkin aşağıdaki aşamaları yerine getirmelidirler:

   1. İlgili yarıyılın en geç 5. haftası içinde seminer taslak metnini makale formatında danışmana sunulması
   2. Danışmanının öneri ve yönlendirmeleri doğrultusunda kesinleşmiş metni ve taslak sunumunun(power point) en geç 9. hafta içinde danışmana tekrar sunulması
   3. Sunum tarihinden en az 1 hafta önce (10. hafta içinde) bölümde ilan edilmesi
   4. 11.hafta içinde bölümün belirlediği zamanda sunumu gerçekleştirilmesi
   5. Seminer makale metninin ve sunumun (power point vb.) bir kopyasını CD’ye aktararak danışmana teslim edilmesi

   Yüksek Lisans Süresi

   Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi (bilimsel hazırlık senesi hariç)  dört yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde 4. madde uyarınca “özel öğrenci” olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini (yabancı dil hazırlık sınıfı hariç) normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrencilere ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlama olanağı verilebilir. Ancak bu süre iki yarıyılı tez çalışması olmak üzere üç yarıyıldan az olamaz.

   Yüksek Lisans Tez Danışmanı

   Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı saptar ve bunu ilgili Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışmanlığa atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin raporu ile birlikte tez konusu önerisini 2. yarıyıl içinde, enstitü anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili Enstitüye gönderir.

   Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. İkinci Tez Danışmanı öğrencinin kayıtlı olduğu ve danışmanının görevli olduğu anabilim dalı içinden, başka bir anabilim dalından veya yükseköğretim kurumundan seçilebilir.

   Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu ile ilgili bilim dalındadoktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir.

   Tez danışmanı, Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin öğrenimi süresince 2547 sayılı kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

   1. Alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle,
   2. Öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle,
   3. Gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla,
   4. Sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle,
   5. Gerekli gördüğü hallerde uyarmakla,
   6. Danışman her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkındaki raporu internet kanalıyla Enstitü Otomasyon Programına girmekle ve dönem başlarında yine internet ortamında öğrencinin kayıt onayını vermekle yükümlüdür..

   Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulukararı ile değiştirilebilir.

   Tez Danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak “Uzmanlık Alan Dersi” adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dahil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık Alan dersine ilişkin ilkeler, Senatoca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

   Bir öğrencinin tez danışmanı öğrencinin veya danışmanın başvurusu ve anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Tez danışmanının altı ay veya daha fazla süreli yurtiçi veya yurtdışı görevlendirilmeler sonucu görevinden ayrıldığı durumlarda da danışman değişikliği mümkün olabilir.

   Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

   Yüksek lisans tezini tamamlayan öğrenci, tezini danışmanının olumlu görüşünü aldıktan sonra bir dilekçe ekinde anabilim dalı başkanlığına sunar. 

   Jüri üç kişiden oluşur ise üç, jüri beş kişiden oluşur ise beş nüshasını bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne sunar. Öğretim üyesi olması şartı ile ikinci danışman beş kişilik jürilerde jüri üyesi olarak atanabilir. İkinci tez danışmanının ismi tezin iç kapağında ikinci tez danışmanı olarak belirtilir.Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren öğrenim süresi dahilinde olan bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği gün ve saatte toplanırlar. Jüri üyeleri aralarında bir başkan ile bir raportör seçerler. Kişisel raporlar okunur ve görüşülür. Jüri üyelerinin çoğunluğunun tezi savunulabilir bulması halinde öğrenci 45 dakika ila 90 dakika arasında bir tez savunma sınavına tabi tutulur.

   Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme”kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

   Dersler

   Kayıt Silme Nedenleri

   Öğrenime Ara Verme İzni

   Yasal Yükümlülükler

   Tezli Yüksek Lisans Ücretleri (Katkı Payı)

   Kayıt Silme Nedenleri

   DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :