TEZ YAZIM KURALLARI

Tez yazım kuralları konusunda size referans olabilecek kaynaklar üniversitelerin tez yazım kılavuzlarıdır. Aşağıda farklı üniversitelerin tez yazım kılavuzları için linkleri bulabilirsiniz. Kılavuzları incelediğiniz zaman aslında temelde tez yazım kurallarının standart bir yapıdan oluştuğunu küçük farklılıkların bulunduğunu görebilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Anadolu Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Ankara Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Celal Bayar Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Dicle Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Ege Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Tez Yazım Şablonu

İTÜ Tez Yazım Kılavuzu

KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tez Yazma Kuralları

Kırıkkale Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Kocaeli Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Marmara Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

MSGSU Tez Yazım Kılavuzu

Pamukkale Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

Sakarya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Selçuk Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

Yalova Üniversitesi Tez Yazım Şablonu (Türkçe)

Yalova Üniversitesi Tez Yazım Şablonu (İngilizce)

Yıldız Teknik Üniversitesi Tez Yazım Kuralları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA / SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ İLE SANAT

ESERİ RAPORU / SANATTA YETERLİLİK ESERİ ÇALIŞMASI RAPORU

YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1 : Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü bünyesinde Lisansüstü eğİtim programları yürüten Anabilim / Anasanat Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik Tezi ya da Sanat Eseri Raporu (SER) / Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu (SYEÇR) hazırlayan adaylar ve bu gibi çalışmaları yöneten danışmanlar bundan böyle Nüfus Etütleri Enstitüsü’ne sunulacak tezlerde / SER’larında ve SYEÇR’larında aşağıdaki koşullara uyacaklardır.

Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 55. maddesi gereğince hazırlanmış ve Enstitü Kurulunun 25.05.2000 tarihli oturumunda kabul edilmiş, Üniversitemiz Senatosu’nun 25.10.2000 tarihli kararı ile uygun bulunmuştur.

Tanımlar

Bu yönergede kullanılan bazı terimler ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder.

a)      Yönerge : H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 55. maddesinde sözü edilen “…. kılavuz” karşılığı kullanılmıştır.

b)      Anabilim/Anasanat Dalı: 2547 sayılı yasa ve Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri uyarınca Fakülte ya da Yüksekokul kapsamında Bölüm, Lisansüstü Eğitim Enstitülleri kapsamında da Anabilim /Anasanat Dalı sayılan birimler.

c)       Tez: Yüskek Lisans/Sanatta Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programları öğrencilerinin kredili/kredisiz olarak alınan ders, seminer vb. çalışmalarına ek olarak tamamlamak zorunda oldukları araştırmanın ya da sanat eseri çalışmasının belirli biçim ve kapsamda yazılmış raporu.

d)      Sanat Eseri Çalışması (SEÇ): Sanatta Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalışması yerine yapabilecekleri sanatsal çalışma.

e)      Sanatta Yeterlilik Eseri Çalışması (SYEÇ) : Sanatta Yeterlik öğrencilerinin tez çalışması yerine yapabilecekleri sanatsal çalışma.

f)       Sanat Eseri Raporu (SER) :Sanatta Yüksek Lisans programı öğrencilerinden, tez çalışmasıyerine sanat eseri çalışması (SEÇ) yapanların bu çalışmayla ilgili olarak hazırlayacakları “Özet” yazılı rapor.

g)      Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu (SYEÇR) : Sanatta Yeterlik programı öğrencilerinden, tez çalışması yerine Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması (SYEÇ) yapanların bu çalışmayla ilgili olarak hazırlayacakları yazılı rapor.

 

Tez/SEÇ/SYEÇ Önerileri ve Kapsamı

MADDE 2: Tez /SEÇ/SYEÇ önerileri hazırlanırken de bu yönergede belirtilen koşullara uyulacaktır. Bu öneride; tez/SEÇ/SYEÇ konusu olan çalışmanın önemi, problem ve alt problemler ile problemlerin irdelenişinde izlenecek yöntem, bilgi toplama araçları, varsa hipotezler, tanımlar, tartışmalar, tartışma konuları, ilgili yazılı kaynaklar (literatür) incelemesi gibi konular ayrıntılı bir biçimde belirtilmelidir.

Kağıt Boyu ve Gramajı

MADDE 3: Tez /SEÇ/SYEÇ önerilerinde ve Tez ile SER/SYEÇR yazımlarında birinci hamur, en az 75 gr. ve A4 boyutunda beyaz kağıt kullanılmalıdır. Çalışma alanının gerektirdiği hallerde (örneğin; Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları, Arkeoloji ve Sanat Tarihi tezlerinde fotoğrafların ve resimlerin eklenmesinde olduğu gibi) boyutlar danışmanın onayıyla değişebilir.

Sayfa Düzeni

MADDE 4 : Sayfanın üst ve sol kenarında 4,0 cm, alt ve sağ kenarında ise 2,5cm boşluk bırakılacaktır. Başlık ve dipnotlar dahil olmak üzere her sayfadaki metin yazırınnı eni en çok 15 cm, boyu en çok 24 cm olmalıdır (Bkz. EK – 1). Sayfa numaraları, parantez ya da çizgi kullanmadan yazı çerçevesinin sağ üst köşesine yazılacaktır. (Sayfalar önlü-arkalı kullanıldığında, sayfa numaraları sol üst köşe ve sağ üst köşelere yazılacaktır) İç kapak ile kabul ve onay sayfası dışındaki tüm sayfalara sayfa numarası verilir. Teşekkür sayfasından itibaren “Giriş”e kadarki sayfalar (i, ii,iii,iv,v,vi,vii, …)şeklinde küçük harf (miniskül)romen rakamları ile, giriş bölümü ile başlayan öteki sayfalar ise (1,2,3,4, …) şeklinde numaralanır.

Makine Standardı

MADDE 5: Tez/SER/SYEÇR metinlerinin yazımında, bilgisayar ve word programında, Helvtica, Aria veya Times New Roman yazı karakterinde, 11-12 punto yazı karakterleri kullanılacak; harfleri küçük (8 punto veya daha küçük) olan karakterler, özel sayfa altı dipnotlar hariç, kullanılmayacaktır. Ancak, büyük geniş tabloların tek sayfaya sığdırılabilmesi amacıyla bu gibi tablolar için 8 punto küçük boy harfler kulanılabilir ya da 11-12 punto yazılmış metinler fotokopi ile 8-9 puntoya küçültülebilir.

Paragraf Başı ve Satır Aralığı

MADDE 6: Paragraflar 1-1,5 cm. İçeriden başlayacak, paragraflar arasında 2 satır aralık boşluk bırakılacaktır. Satırlar arasında 1,5 aralık bırakılacaktır.

Ana ve Ara Başlıklar

MADDE 7: Bölüm başlığı ile bölüm içindeki ana başlıklar koyu ve büyük harflerle yazılacak; ara başlıklar ise, küçük ve koyu harflerle yazılacaktır. Bölüm başlıkları ile bu başlıkların ilk paragrafları arasında 2,5 satır aralık; alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında 2 satır aralık; bir bölüm ve alt bölüm başlığı rasında 3 satır aralık boşluk bırakılacaktır.

Anlatım

MADDE 8: Tezin /SER’nun/SYEÇR’nun ve bütün özetlerin yazımında, olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir. Anlatımda edilgen yapı kullanılmalı (Ör. Yapıldı gibi); özellikle birinci tekil şahıs kullanılmamalıdır.

Tezlerin/SER’larının Derlenip Ciltlenmesinde Sıralama

MADDE 9: Tezlerin /SER’larının/SYEÇR’larının derlenip ciltlenmesinde aşağıdaki sıralamaya uyulacaktır:

 1. Dış Kapak,
 2. İç Kapak,
 3. Jüri Üyelerinin imza Sayfası
 4. Teşekkür Sayfası (varsa),
 5. Özet (Türkçe-Yabancı Dil arka arkaya gelecek şekilde en çok 2’şer sayfa olarak yazılacak)
 6. İçindekiler,
 7. Tablo ve Çizimler Çezelgeleri,
 8. Kısaltmalar
 9. Önsöz,
 10. Metin Kısmı (sonuç dahil),
 11. Kaynakça
 12. EK’ler.

Tezlerin/SER’larının/SYEÇR’larının Bölümlendirilmesi

MADDE 10: Tezlerin/SER’larının/SYEÇR’larının bölümlendirilmesinde sadece ana metin kısımları için bölüm numarası kullanılır. Ekler varsa bunlar EK-1, EK-2,… şekilde numaralanır.

Dış Kapak

MADDE 11: Dış kapak beyaz parlak (Bristol) kartondan olacaktır. Kapak yazıları matbaa veya bilgisayar ile yazılacak ve tez/SER/SYEÇR başlığı ile hangi dereceye yönelik olduğu hariç, harfler 11-12 punto büyüklüğünde olacaktır. Tez/SER/SYEÇR başlığı 16-20 punto; hangi dereceye yönelik tez/SER/SYEÇR olduğuda 14-punto ve büyük harflerle; öteki bütün yazılar küçük harflerle yazılacaktır. Tez başlığı, yazar adı, üniversite ve enstitü ifadesi, yönetmelik-bilim dalı/ana sanat dalı ile derece ifadesi ve yer, tarih ifadesi aynen EK-2’de görüldüğü gibi ve aralarında belirgin ve ölçülü aralıklar bulunacak şekilde olacaktır. Dış kapağın sırtına tez’in /SER’nun/SYEÇR’nun başlığı ve yaraın adı-soyadı ve yayın yalı büyükküçük (majiskül-miniskül) harflerle ve tez/SER/SYEÇR kapak yazısı okunacak şekilde dik olarak konunca sırt yazısı yukarıdan aşağıya okunacak şekilde yazılacaktır. Yabancı dilde yazılan tezlerin/SER’larının / SYEÇR’larının dış ve iç kapak düzenleri de yabancı dilde yazılabilir. Bunlar için EK-2a,b,c,d,e,f,g,h’de belirtilen düzene uyulur.

İç Kapak

MADDE 12: İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, tümüyle dış kapağın aynı olacak, ancak karton yerine tez/SEÇR/SYEÇR yazımında kullanılacak normal kağıt üzerine yazılacaktır. Dış kapak ile iç kapak sayfası arasında ve dış kapağın arkası ile tezin/SER’nun/SYEÇR’nun son sayfası arasında iki yüzü de boş birer kağıt konacaktır. İsteyen öğrenciler iç kapağı Enstitü’de yazdırabilir.

Jüri Üyelerinin imza ve Onay Sayfası

MADDE 13: Tez/SEÇ/SYEÇ Savunma Sınavı jürisinin kabulünü ve Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürünün imzasını içeren kabul onay sayfası EK-3a, b’de görüldüğü şekilde yazılacaktır. Jüri üyelerinin karşılarındaki çizginin üstü imza için boş bırakılır. Çizginin altına ise üyelerin akademik unvanı ile adı ve soyadı açık ve eksiksiz olarak bilgisayarda yazılır. Danıman öğretim üyesinin adı-soyadının yanına ya da altına parantez içinde (Danışman) yazılır. Sayfanın sağ-alt kısmına ise yine çizginin altına enstitü müdürünün unvanı, adı-soyadı ve onun altına “Enstitü Müdürü” ifadesi yazılır, üstü imza için boş bırakılır. İsteyen öğrenciler bu sayfayı da Enstitü’de yazdırabilir.

Metin İçinde veya Dipnotlarda Gönderme Yapma

Tezlerde/SER’larında/SYEÇR’larında ana metin içinde ve dipnotlarda çeşitli kaynaklara yapılan göndermelerde aşağıda MADDE – 14-18’de belirtilen ilkelere ve ilgili örneklerdeki yapıya uyulur.

MADDE 14: Metin içinde, hemengönderme yapılmak istenen yerde, cümle içinde veya cümle tamamlandıktan sonra, parantez açılarak yazarın sadece soyadı (baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle) yazılıp (aynı soyadı taşıyan birden çok yazar varsa adların baş harfleri de yazılır) araya virgül kaymadan eseri yayımlandığı (ya da yazıldığı) tarih belirtilir; sayfa belirtmek de isteniyor ya da gerekiyorsa, tarihten sonra iki nokta üst üste konulup, sayfa için (s.), (p.) ya da (pp.) gibi kısaltmalar yazılmaksızın, doğrudan doğruya sayfa numarası (ya da 18-21 gibi sayfalar aralığı) belirtilip parantez kapatılır. Eğer yapılan gönderme cümle tamamlandıktan sonra ise, parantez kapatıldıktan sonra nokta konulup yeni cümle başlatılır.

Tezlerde/SER’larındaSYEÇR’larında ve özetlemelerde ilke olarak “kaynaklar” kısmında belirtilecek bilgiler için dipnot kullanılmaz. Ancak, zorunlu durumlarda dipnotlarla kaynak göstermek gerektiğinden dipnot verme yöntemi uygulanır.

ÖRNEK 1:

Araştırma Dili, büyük ölçüde terimlerden oluşur. “Terimler, bilim ve sanat kavramlarını karşılayan özel anlamlı sözcüklerdir. “(Özdemir 1973:15).

ÖRNEK 2:

Tarihsel araştırma “ne idi?”, betimsel araştırma “nedir?”, deneysel araştırma “neden?” soruna cevap aramaya yöneliktir (Best 1959).

ÖRNEK 3:

Yeni Klasik Görüş’ün temelini Rasyonel Beklentiler Hipotezinin oluşturduğunu ileri süren bir çalışmada kounun sosyal-siyasal yönü bir ayrıntı gibi görülürken (Lucas 1985:94); Yeni Klasik Görüş’ün asıl üzerinde durulması gereken tarafının onun iktisat politikalarını ve toplumsal yaşamı etkileyen özellikleri olduğunu vurgulayan bir başka çalışma (Hamilton 1986:12), Rasyonel Beklentiler Hipotezine sadece bir teknik yaklaşım olarak bakılmaktadır.

Cümle Başında ve Cümle içinde Gönderme Yapma

MADDE 15: Cümle başında ya da cümlenin içinde yazarın adını anarak bir gönderme yapılmak isteniyorsa, bu gibi durumlarda yazarın soyadı parantez dışında bırakılır, sadece tarih ve varsa sayfa numarası parantez içine yazılır.

ÖRNEK 1:

… Özdemir’e göre “…” (1973:18)

ÖRNEK 2:

Yeni Klasik Görüş’ün temeline RasyonelBeklentiler Hipotezinin oluşturduğunu ileri süren Lucas (1985:94) konunun sosyal-siyasal yönünü bir ayrıntı gibi görürken, Hamilton (1986:12), Yeni Klasik Görüş’ün asıl üzerinde durulması gereken tarafının onun iktisat politikalarını ve toplumsal yaşamı etkileyen özellikleri olduğunu vurgulamakta ve Rasyonel Beklentiler Hipotezine sadece bir teknik yaklaşım olarak bakmaktadır.

ÖRNEK 3:

Konu bu şekilde algılanmış olmakla beraber, Hansen (1975) tarafından açıklandığı gibi …

Birkaç Yazara Birlikte Gönderme Yapma

MADDE 16: Birkaç yazara birden gönderme yapılacaksa hepsi topluca bir parantez içinde, her birinin eserleri arasında noktalı virgül (;) konularak yazılır.

ÖRNEK 1:

Bu sözcüklerin anlamları hakkında bilinen çeşitli tanımlar yapılagelmiştir (Yıldırım 1966; Karaser 1973)

Doğrudan Alıntılar

MADDE 17: Herhangi bir çalışmadan yapılan doğrudan alıntılar tırnak içinde gösterilecektir. Bu alıntılar iki satırdan fazla ise, bunlar aşağıdaki örnek 2’de olduğu gibi ana metinden ayrı, satırbaşında 1-1,5 cm. İçeriden başlayarak satır sonundan da 1-1,5 cm. İçeriden olacak şekilde yazılacaktır.

ÖRNEK 1:

Bir yabancı uzmana göre “Türkiye’deki demiryolları karayollarından daha ilkel değildir”. (Thornburg 1948:12).

ÖRNEK 2:

Geçen dönemde demiryoluna ağırlık verilmişti, şimdi ise bu demiryollarını besleyecek karayolları yapılmalıydı. ATATÜRK bu durumu büyük bir uzak görüşlülükle 1937 yılında şöyle ifade ediyordu: “Demiryolu hattımızı iç sahara bağlayacak ve bu hatların azami hizmetini temin edebilecek olan karayolu inşaatı önümüzdeki devrelerde teksif ve bir plan dahilinde tevsi edilmek lazımdır (Bkz.: Tütengil 1961:38)”.

Kısaltmalar

MADDE 18: Gönderme yaparken kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Ancak, sık sık kullanılan ifadeler için (Bkz.: Bakınız;res.:resim;lev.:levha; vb., t.:tablo, şek.:şekil gibi) anlaşılabilen kısaltmalar yapılabilir. Fakat, MADDE-15’de değinildiği gibi, sayfa için s., p., pp, gibi kısaltmalar yapmaksızın doğrudan sayfa nmaraları verilecektir. Kullandığımız gönderme yapma sistemi kısa ve basit olduğu için tekrarlanan eserler için ayrıca (a.g.e., ibid., loc. cilt, a.g.b) gibi kısaltmalar kullanılmayacak, yazar soyadı, tarih ve sayfa’dan ibaret kaynaklar gerektiği kadar her defasında tekrarlanarak verilecektir. Ancak, bazı tezlerde/SER’larında/SYEÇR’larında kullanılan asıl kaynakla ilgili çok sık tekrarlanan göndermelerde (bir yazarın romanı gibi) kendine özgü kısaltmalar yapılabilir, örneğin sayfa numarası (s. 165) yeterli olabilir.

Genel Başvuru Kaynakları

MADDE 19: Ansiklopedi gibi genel başvuru kaynaklarınnı yazarları genelde bilinmediği için bunalara yapılan göndermelerin dipnotlarda ve yayınla ilgili tüm bilgileri kapsayacak şekilde verilmesi uygun olur. Ancak, yazarı bilinen bir ansiklopedi ya da genel başvuru kaynağı bir kitap gibi metin içinde (Akurgal 1976) şeklinde belirtilip, kaynakçada MADDE 21-28’de açıklanan genel sisteme uygun şekilde verilecektir.

ÖRNEK

Osmanlı sanatının çeşitli biçimlerde Avrupa’yı etkilemiş olduğu gözlenmektedir. Bu etki en iyi şekilde Boston’daki Museum of Arts’da bulunan tunç bir miğfer üzerindeki motiflerde karşımıza çıkmaktadır (Grube 1976:12, res.6, lev.9). Öte yandan, çağdaş Avrupa mimarisinde de yoğun sanatsal  etkileşimlerin varlığı dikkati çekmektedir.

__________________

1”Europe: Architecture”, Encyclopaedia Britannica, XV (1975), 22, res.23.

Dipnotlar ya da Bölüm Sonu Notları

MADDE 20: Genellikle metin içinde verilmesi durumunda fikirlerin akıcılığını bozan, fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar, orumlar, ek bilgiler, karşıt görüşler, sonraki bölümlerde daha ayrıntılı ele alınaak konular vb. Dipnot halinde gösterilebileceği gibi, bu açıklamalar her bölümün sonunabir liste halinde de verilebilir. Dipnotların ya da bölüm sonu notlarının içinde yazarların eserlerine gönderme yapılmak istenirse, bu yine MADDE 15-19’a uygun şekilde yapılacaktır. Dipnotlarda yapılacak açıklama için yeterince yer bırakılacak şekilde ve sayfanın metin genişliğinin yarısına gelinceye kadar sağa doğru sayfanın alt kısmı çizilerek dipnotlar bu çizginin altına tek aralıklarla ve 8-9 punto harflerle yazılır. Metin içinde, açıklama yapma gereği duyulan yerde satır üstüne çıkılarak 1’den başlayan numaralar verilir ve sayfanın altında bu numara sırasına göre açıklamalar yapılır. Dipnotlar sayfanın altında verilecekse her sayfada numaralar yeniden 1’den başlatılır. Gerekli açıklamalar bölüm sonu notu şeklindeverilmek isteniyorsa, yine metin içinde ilgili yerde satır üstüne çıkılarak açıklamalar sıra numarası verilir. Açıklamalar bölüm sonunda bir liste halinde sıralanarak yazılır. Bölüm sonu notları için numaralama her sayfada değil, her bölümde yeniden başlatılır.

Metin içinde satır üstüne çıkarılan numaralar sayfa altında ya da bölüm sonunda ilgili açıklama yapılırken aynı numaralar yine verilir.

ÖRNEK

“…hem para hemde maliye politikaları için gerekli olmasına rağmen, Rasyonel Beklentiler literatüründe genellikle yalnızca para politikası terimleri ile formüle edilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada da böyle bir yol izlenecektir. Politika nötrlüğü önermesi çeşitli makroekonomik modeller aracılığıyla gösterilmektedir. Çeşikli Modellerin spesifikasyonu …”

_________________________

1 Özelikle Maliye Politikalarının etkilerini inceleyen iki çalışma için Bkz. Barro (1980) ve Mc Callum (1979).

2 Bu modeller hakkında ayrıntılı bilgi Bölüm III’de verilecektir. Burada sadece modellerin ortak özellikeri ele alınmaktadır.

Kaynakça

MADDE 21: Tezlerde/SER’larında/SYEÇR’larında aşağıda açıklanan standart kaynakça düzeni kullanılacaktır. Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacaktır. Kaynakça kısmına bölüm numarası verilmeyecektir. Kaynakçadaki eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından eserlereayrıca sıra numarası verilmeyecektir yazarların unvanı kullanılmayacaktır. Gerekli görülürse metinde gönderme yapılan asıl kaynaklar ile gönderme yapılmamakla beraber konu ile ilgili yardımcı kaynaklar iki alt başlık altında toplanabilir. Ancak, kitaplar, makaleler, Türkçe-yabancı dil yayınları, yerli-yabancı kaynaklar, özel-resmi yayınlar başlığı altında ayrımlar yapılmayacaktır.

Soyadı Sıralaması

MADDE 22: Metinde geçen ve kaynak olarak gösterilen ya da gönderme yapılmasa bile kaynakçada gösterilmek istenen bütün kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Sıralamada önce yazarın tek başına, sonra varsa öteki yazarlarla birlikte yazdığı eserlere yer verilir. Başka yazarlarla ortak yazılan eserler birden çoksa ikinci, dha sonra üçüncü yazarların soyadına göre sıralama yapılır.

Yazar Adı

MADDE 23: Yazarın soyadı büyük harflerle yazılıp virgül konur, bir aralıktan sonra adının baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle yazılıp nokta konur. İki ve daha çok yazar söz konusu ise birinci yazarın soyadından sonra adının sadece baş harfi kısaltılıp nokta konur; ikinci ve sonraki yazarların adının baş harfi önce yazılıp nokta konur; sonra soyadları büyük harflerle yazılıp nokta konur.

ÖRNEK 1:

GÜZEL, Ahmet.

ÖRNEK 2:

GÜZEL, A. ve B. ŞİMŞEK.

ÖRNEK 3:

GÜZEL, A., B. ŞİMŞEK, A.CAN ve İ.DOĞRU.

Yayım Yılı

MADDE 2: Eserin yayımlandığı yıl, yazarın soyadı adı, eseri başlığı, yayım yeri ve yılı olarak belirtilir.

ÖRNEK 1:

Demirel, Özcan. Öğretme Sanatı, Ankara Pegem-A Yayıncılık, 1999

Aynı Yazarın Birden Çok Eseri Varsa

MADDE 25: Eserler yayım yılına göre en önce yayımlanandan başlanarak sıralanır. Aynı yıl içindeki yayınlar a,b,c ile belirtilir.

ÖRNEK

DEMİREL, Özcan. Öğretme Sanatı, Ankara, Fegem-A Yayıncılık, 1999a

Eserin Başlığı

MADDE 26: Eserin başlığı yazarın soyadı ve adından sonra gelecek şekilde, bir boşluk ara verilerek yazılır. Kitaplar, tırnak ya da parantez içine alınmaksızın, kelimelerin baş harfleri büyük, gerisi küçük harflerle ve orijinal başlığa sadık kalınarak, italik karakterde yazılır. Makaleler tırnak içinde, kelimelerin baş harfleri büyük, gerisi küçük harflerle, orijinal başlığa sadık kalınarak aynen yazılır. Tırnak kapatmadan önce noktalanır;yabancı dilde yayımlananan kaynaklar için de bu kural uygulanır.

ÖRNEK 1: (Kitaplar için)

DEMİREL, Özcan. Öğretme Sanatı, Ankara, Pegem-A Yayıncılık 1999

ÖRNEK 2: (Makaleler için) :

GÜZEL, Ahmet, “Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler”

Makale Kaynakları

MADDE 27: Kaynakçada makalenin özellikle ilk yayımlandığı eser gösterilir. Fakat, eser tekrar yayımlanmış ise ve zorunluluk varsa daha sonra yayımlandığı dergi ya da kitap da gösterilebilir. Bu kaynaklar makale adının hemen yanında, italik harflerle yazılarak gösterilir. Kaynak eğer kitap ise, kitabın künyesi ile ilgili bilgiler şu şekilde verilir: Makalenin başlığından sonra kitabın yazarının adının baş harfinden sonra nokta konup soyadı büyük harflerle yazılır. Birkaç yazar varsa hepsi soyadlarından sonra virgül konup sonuncu yazardan önce “ve” denilerek, aynı düzen içinde belirtilir. Çok sayıda yazar varsa ilk yazardan sonra “ve DİĞERLERİ” denir. Kitabın yazarı değil de editörü varsa, editörün adının baş harfi ve soyadından sonra partez içinde (Ed.) kıssaltması yazılark bu belirtilir. Yazar adından sonra nokta konulup kitabın başlığı orijinaline sadık kalınarak, kelimelerin baş harfleri büyük, gerisi küçük harflerle, italik karakterle yazılır. Daha sonra yayın yeri yazılır, iki nokta konduktan sonra yayımlayıcı kurum (tercihen yayınevi ya da dağıtım kurumu, hiçbiri değilse basıldığı matbaa) ve makalenin kitaptayer aldığı sayalar ya da bölüm numarası, bu bilgilerin arasına virgül konarak eksiksiz olarak belirtilir.

ÖRNEK 1:

GÜZEL, Ahmet. “Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler.” A.GÜRYILMAZ, Türk Ekonomisi, Ankara: Turhan Kitabevi, IV.Bölüm, 1988.

ÖRNEK 2:

GÜZEL, Ahmet. “Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler.” A.GÜRYILMAZ, M.TÜTÜNCÜ ve C. ENSOY, Türk Ekonomisi, Ankara: Turhan Kitabevi,

1988:146-182.

ÖRNEK 3:

GÜZEL, A.ve B. ŞİMŞEK. “Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler.” A.GÜRYILMAZ Ve DİĞERLERİ, Türk Ekonomisi, Ankara: Turhan Kitabevi, IV. Bölüm, 1988.

ÖRNEK 4:

GÜZEL, Ahmet. “Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler.” A.GÜRYILMAZ (Ed.), Türk Ekonomisi, Ankara: Türkiye Halk Bankası Kültür Yayınları Serisi, No:12,

1988:146-182.

Kaynak dergi ise, makalenin başlığından sonra, derginin adı kelimelerin baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle, herhangi bir kısaltma yapmaksızın, orijinal adıyla italik harflerle yazılır. Derginin adından sonra virgül konup, (varsa) romen rakamları ile cilt numarası ve normal rakamlarla sayısı ve/veya ayı, aralarına virgül konarak, cilt ve sayı sözcükleri ya da kısaltılmış ifadeleri yazılmaksızın ve bu bilgiler parantez ya da tırnak içine alınmadan bu sırayla gösterilir. Cilt numarası yoksa sadece sayısı ve/veya aı gösterilir. Sayıdan sonra kaalenin yayım yılı ve yer aldığı sayfalar, sayfa ya da (s.), (p.), gibi kısaltmalar yapılmaksızın belirtilir. Kaynak kitabın ya da derginin bulunmasını kolaylaştıran başlıca bilgiler (gerekli görülürse) bu künye bilgilerinden sonra, parantez içinde, kısa ve öz olarak verilebilir.

ÖRNEK 1:

GÜZEL, A.ve B. ŞİMŞEK. “Türk Ekonomisinde Son Gelişmeler ve Bazı Öneriler.” Türk iktisat Dergisi, X, sayı 3, 1988:220-256.

ÖRNEK 2:

GÜZEL, Ahmet. “Türk Ekonomisinde Son Gelişmeler ve Bazı Öneriler.” Türk iktisat Dergisi, XII, Eylül 1988:220-256.

Çeviri Kitap ya da Makaleler

MADDE 28: Tez/SER/SYEÇR yazarının yararlandığı kaynak, orijinali erine, kitap ya da makalenini çevirisi olduğunda orijinal kaynakla ilgili bütün künye bilgilerini vermek gerekmez. Ancak, orijinal eserin yazarı ve eviri tarihi (eğer bu tarih eserin ilk yayım tarihinden farklı ise yazarın adının altındaki çeviri tarihinin altında, parantez içinde, ilk yayım tarihi) belirtilir. Başlık olarak eserin sadece Türkçe başlığı verilir ve diğer künye bilgileri de, kaynağın Türkçe kitap ya da dergi oluşuna göre, yukarıda açıklanan düzen içinde verilir. Bu düzene ek olarak çeviriyi yapanın adı, soyadı, eserin başlığı altında, parantez içinde (Çev.) kısaltmasından sonar belirtilir.

ÖRNEK 1:

SHAW, Stanford. Osmanlı İmparatorluğu, (1911) (Çev. Mehmet Harmancı), İstanbul. Sermet Matbaası, 1978

ÖRNEK 2:

BERNARD, Alan. “Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar.” (Çev. Raşit Sirmen), Dış Politika Dergisi, VII, 2,1982:110-132.

MADDE 29- ÖZETCELER: Usulüne uygun olarak hazırlanan Tezler/Sanat Eseri/ Raporları/Sanatta Yeterlilik Eseri Çalışması Raporları Enstitüye teslim edilirken, YÖK tarafından istenen ve bu amaçla geliştirilen bir form üzerine yazılan özel özet bilgiye ek olarak; her öğrenci hazırlandığı tezin/SER’nun/SYEÇR’nun Türkçe ve İngilizce (Yabancı Dilde yazılan tezler için o yabancı dilde) 100-125 kelimelik özetlerini tek sayfa hahinde ve yeni bir bilgisayar disketine:

PC Bilgisayar Word 97 ya da daha yeni bir sürüm New Times Roman harf karakteriyle ve 11 punto olarak EK-6’daki örnekte olduğu gibi yazıp tezle/SER’yla/SYEÇR’yla birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir.

Öteki Hususlar

MADDE 30: Yayımlanmamış ders notlarına gönderme yapılmaz, bu gibi metinler kaynak gösterilmez. Kaynakçada belirtilmez. Yayımlanmamış tezlere/SER’larına/SYEÇR’larına gönderme yapılabilir, referans verilebilir ve yayımlanmadığı belirtilerek kaynakçada aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilir. Eserin altı çizilmez ya da italikle yahut siyah koyu harflerle yazılmaz.

ÖRNEK:

ÖRMEN, Mehmet. “Endüstrileşmenin Finansmanı ve Türkiye Deneyimi.” (Yayımlanmamış Doktora tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1986.

ÖRNEKLER

 • Akademik Proje

Victorian Women Writes Project. Ed.Perry Willett.

Apr. 1997. İndiana U.26 Apr. 1997 http://www.indiana.edu/vwwp/.

 

 • Profesyonel Site

Portuguese Language Page. U of Chicago. 1 May 1997 http://www.humanities.uchicago.edu/romance/port/

 • Kişisel Site

Lancashire, lan. Home page. 1 May 1997

http://www.chass.utoronto.ca:8080/ian/index.html>.

 

 • Kitap

NESBIT, E(dith). Ballads and Lyrics of Socialism. London, 1908. Victorian Women Writers Project. Ed. Perry Willett. Apr. 1997. İndiana U. 26

Apr. 1997 http://www.indiana.edu/letrs/wwwpp/nesbit/ballsoc.html>.

 • Şiir

NESBIT, E(dith). “Marching Song”. Ballds and Lyrics of Socialism. London, 1908. Victorian Women Writers Project. Ed. Perry Willet. Apr. 1997. İndiana U.26

Apr. 1997 http://www.indiana.edu/letrs/vwwwpp/nesbit/ballsoc.html p9>.

 • Referans Veritabanındaki bir makale

“Fresco.” Britannica Online. Vers. 97.1.1. Mar. 1997.

Ecyclopaedia Britannica. 29 Mar. 1997 http://www.eb.com.180>.

 • Bir Abone Servisinden Alınan Bir Eser

KORETZ, Gene. “Economic Trends: Uh-Oh, Warm Water.”

Business Week 21 July 1997: 22.Electic Lib. Sam Barlow High School Lib.,

Gresham, OR. 17 Oct. 1997 http://www.elibrary.com/.

“Table Tennis.” Compton’s Encyclopedia Online.

Vers. 2.0.1997. America Online. 4 July 1998. Keyword: Compton’s

 • Bir Tartışma Listesindeki Bir Mesaj

MERRIAN, Joanne. “Spinoff: Monsterpiece Theatre.” Online posting. 30 Apr. 1994.

Shaksper: The Global Electronic Shakespeare Conf. 27 Aug. 1997 http://www.arts.ubc.ca/iemls/shak/MONSTERP_SPINOFF.txt.

 • Yabancı Dilde Yazılan Tezlere/SER’larına/SYEÇR’larına Gönderme Yapma ve Bu Gibi Çalışmaları Kaynak Gösterme

MADDE 31: Yabancı Dilde yazılan Tezlere/SER’larına/SYEÇR’larına gönderme yaparken ya da bunları kaynak gösterirken bu yönergede belirtilen kaynak verme sisteminin özüne ters düşmemek koşuluyla, o dillere özgü özelliker dikkate alınabilir.

 • Bunlar için EK-4 ve EK-5’e uyulur.

Tezlerin/SER’larının/SYEÇR’larının Çoğaltılması

MADDE 32: Bu yönergede belirtilen ilke ve kurallara uygun biçimde yazılan tezlerin / SER’larının / SYEÇR’larının jüri üyesi sayısı kadar ciltlenmemiş olarak Jüri Üyelerine dağıtılmak üzere, süresi içinde, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarına teslim edilir. Tez/SER’u/SYEÇR’u, jüri tarafından kabul edildikten sonra, eğer varsa, gerekli düzeltmeler 30 gün içinde yapılıp ciltlenerek son şekliyle jürinin imzasına sunulur. Ciltlenip imzalanan tezlerin/SER’larının/SYEÇR’larının 5 kopyası Enstitüye teslim edilir.

Tezlerin/SER’larının/SYEÇR’larının çoğaltılmasında sayfalar önlü-arkalı kullanılabilir.

MADDE 33: Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda Enstitüce alınacak ek kararlara, öteki tez / SER’u / SYEÇR’u yazım yönergelerine ya da genel eğilimlere uyulur. Bu gibi konularda nihai kararı Tez Savunma jürisi verir.

  

EK – 2 a: Kapak Düzeni Örneği

 

 

ÜÇ VE BEŞ SEÇENEKLİ MADDELERDEN OLUŞAN

TESTLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Osman YARALIOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

Nüfus Etütleri Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve SınavYönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı için öngördüğü

YÜKSEK LİSANS TEZİ/DOKTORA TEZİ

olarak hazırlanmıştır.

Ankara

May, 1996

EK – 2 b: Kapak Düzeni Örneği

 

BAŞLIK

 

Ahmet TAŞDELEN

Hacettepe Üniversitesi

Nüfus Etütleri Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Teknik Demografi Anabilim Dalı için öngördüğü

YÜKSEK LİSANS SANAT ESERİ ÇALIŞMASI RAPORU/

SANATTA YETERLİLİK ESERİ ÇALIŞMASI RAPORU

olarak hazırlanmıştır.

Ankara

Nisan, 1998

EK – 2c

 

 

 

TEZİN BAŞLIĞI

 

 

 

Ahmet TAŞDELEN

Hacettepe University

Institute of Population Studies

A Master’s Thesis / A Doctoral Dissertation

Submitted to the

Department of English Linguistics

in Accordance with the Regulation of the Institute of Population Studies

Ankara

May, 1998

EK – 2d

 

 

 

TEZİN BAŞLIĞI

 

 

 

Ahmet TAŞDELEN

Hacettepe University

Institute of Population Stadies

A Master’s Thesis / A Doctoral Dissertation

Submitted to the

Department of American Studies

In Accordance with the Regulation of the Institute of Population Studies

Ankara

May, 1998

EK – 2e

 

 

 

TEZİN BAŞLIĞI

 

 

 

Ahmet TAŞDELEN

Hacettepe University

Institute of Population Studies

A Master’s Thesis / A Doctoral Dissertation

Submitted to the

Department of Language and Literature

In Accordance with the Regulation of the Institute of Population Stadies

Ankara

May, 1998

EK – 2f

 

 

 

DIE DIREKTIVERGANZUNG IM

DEUTSCHEN UND IHRE

ENTSPRECHUNG IM TÜRKISCHEN

 

 

 

Schrifliche Arbeit

Zur Erlangung eines

MAGISTER ARTIUM

Abteilung für Deutsche Sprache und Literatur

Am Institut für Sozialwissenschaften

Der Hacettepe Universitat

Vorgelegt

Von

Musa Yaşar SAĞLAM

Ankara

April, 1996

EK – 2g

 

 

 

KONTRASTIVE LINGUISTIK

IM RAHMEN DES

FREMDSPRACHENUNTERRICHTS

 

 

 

Inaugural – Dissertation

Zur Erlangung der Würde eines

DOKTOR der PHILOSOPHIE

Abteilung für Deutsche Sprache und Literatur

Der Hacettepe Universitat

vorgelegt

von

Musa Yaşar SAĞLAM

Ankara

April, 1989

EK – 2h

 

 

 

TEZİN BAŞLIĞI

Ahmet TAŞDELEN

University de Hacettepe

Institute des of Population Studies

These de doctorat preparee d’apres le reglement de L’Institute

Des Sciences Sociales pour le Department de Langue et Litterature

Françaises

Ankara

Avril, 1996

EK – 2ı

 

 

 

TEZİN BAŞLIĞI

Ahmet TAŞDELEN

University de Hacettepe

Institute des of Population Studies

These de maitrise preparee d’apres le reglement de L’Institute

des Sciences Sociales pour le Department de Langue et Litterature

Françaises

Ankara

Avril, 1996

EK – 3 a: Jüri Üyelerinin İmza Sayfası Örneği

Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne,

Bu çalışma, Jürimiz tarafından ………………………….. Anabilim/Anasanat Dalında YÜKSEK

LİSANS TEZİ/YÜKSEK LİSANS SANAT ESERİ ÇALIŞMASI RAPORU olarak kabul

edilmiştir.

Başkan ——————————————————

Akademik Ünvanı, Adı – Soyadı (Danışman)

Üye ———————————————————

Akademik Ünvanı, Adı – Soyadı (Danışman)

Üye ——————————————————

Akademik Ünvanı, Adı – Soyadı (Danışman)

Onay

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

…/…/……

(İmza Yeri)

Akademik Unvanı, Adı – Soyadı

Enstitü Müdürü

EK – 3 b: Jüri Üyelerinin İmza Sayfası Örneği

Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne,

Bu çalışma, Jürimiz tarafından ………………………….. Anabilim/Anasanat Dalında DOKTORA

TEZİ/ SANATTA YETERLİK ESERİ ÇALIŞMASI RAPORU olarak kabul edilmiştir.

Başkan ——————————————————

Akademik Ünvanı, Adı – Soyadı (Danışman)

Üye ———————————————————

Akademik Ünvanı, Adı – Soyadı (Danışman)

Üye ——————————————————

Akademik Ünvanı, Adı – Soyadı (Danışman)

Üye ———————————————————

Akademik Ünvanı, Adı – Soyadı (Danışman)

Üye ———————————————————

Akademik Ünvanı, Adı – Soyadı (Danışman)

Onay

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

…/…/…

(İmza Yeri)

Akademik Unvanı, Adı – Soyadı

Enstitü Müdürü

EK – 4: İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans/Doktora Tezlerinde Kullanılabilecek Referans Sistemi

1. Yazar adı tekst içerisinde:

a)  Frye has argued this point before (178-85)

b)  In his Autobiography, Benjamin Franklin states that he prepared a list of thirteen virtues (135-137)

2. Yazar adı referans içerisinde :

This point has been argued before (Frye 178-85)

3. Alıntı yapılan yazarın adı tekst içerisinde:

It may true, as Robertson writes, that “in the appreciation of medisval art the attitude of the observer is of primaay importance …” (136)

4. Alıntı yapılan yazar adı referans içerisinde:

a) It may be true that “in the appreciation of medieval art the attitude of the observer is of primay importance…”(Robertson 136).

5. Birden çok referans verildiğinde:

… (Potter et.al., vol.1; Boyle 96-125)

… (Frye 42; Bree 101-103).

EK – 5: Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans /Doktora Tezlerindeki Farklı Uygulamalar

Madde 9-5: Tezlerin yazımında ve ciltlenmesinde uyulması gereken sıralamanın 5.nci maddesinde yer alan “Türkçe ve yabancı Dillerdeki Özet” yerine sadece Türkçe Özet yeterlidir.

Madde 15: Metin içinde veya dipnotlarda gönderme yapma ile ilgili maddede yer alan, parantez içinde verilen yazarın soyadı ve eserin basım tarihinden sonra iki nokta (:) yerine (,) konup, sayfa numarası (S.) ile gösterilir.

Madde 21: Dipnotlar ya da bölüm sonu notlarında tekrarlanan eserler için (Ebd.) (a.a.O) gibi kısaltmalar kullanılması gereği vardır.

Madde 22: Kaynakça ile ilgil olan bu maddede Tez Alman Dilinde yazıldığı için Kaynakçanın Almanca karşılığı olan Bibliographie tabiri kullanılır.

Madde 25-28: Kaynakçada, kitap künyesi sıralaması ile ilgili 25.-28. maddelerde eserin yayım yılı, soyadının altında yazılması yerine parantez içinde yanına yazılır. Parantezden sonra (:) konarak eserin adı, yayımlandığı yer gibi künye bilgileri aynen verilir.

Örneğin;

GÜZEL, Ahmet (1978): Türkiye AET Ortaklığı.

Madde 28: Kitabın Editörü’nün belirtilmesi ile ilgili maddede (Ed.) kısaltması yerine, Almanca karşılığı olan (Hrsg.) veya (Hg.) kısaltması kullanılır. Ayrıca, kullanılan kaynak makale ise, makalenin yer aldığı kitap ya da derginin künyesinin başına (in:) tabiri konur.

Örneğin:

GÜZEL, Ahmet (1988): “Türk Ekonomisinde Son Gelişmeler.”

İn: A. GÜRYILMAZ. Türk Ekonomisi,

Ankara: Turgan Kitabevi, S. 45-92.

Almanca Örnek:

DASCH, R.(1985): “Typen von Einstellungsbekundungen.”

İn: Zeitschrift für Germanistik 6.S. 53-63

EK – 6 Enstitüiçin Tez Özeti Yazım Örneği

İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN ÖNDERLİK DAVRANIŞLARI VE İŞGÖREN TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ

İşletme

Yüksek Lisans – 1999                                                                                                      Dan.: Prof.Dr. Halil CAN

Burak KARAYEL

Önderlik “başkalarını önceden belirlenmiş amacı elde edebilmek için etkilemek” olarak tanımlanabilir. Önderliğin bütüm örgütlerde hati rolü vardır. Yöneticiler işgörenlerin iş tatmin düzeylerini düşünmek zorundadır. İş tatminini etkileyen ana faktör önderlik tarzıdır (davranışı). Çalışmanın aması yöneticilerin önderlik tarzını belirleme ve tarzın işgörenin iş tatmini üzerindeki etkilerini bulmaktadır. Çalışmada bir çimento fabrikasında çalışan 295 kişi kulanılmıştır. Anket metodu uygulanmıştır. Yöneticilerin önderlik tarz boyutlarını bulabilmek için faktör analizi ve çok değişkenli istatistiksel analiz metodu kullanılmıştır. Gruplar arasındaki fark için varyans analizi kullanılmıştır. Yönetici davranışlarının iş tatmini üzerindeki etkilerinin bulunabilmesi için korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma şunu gösteriyor. Yöneticilerin temen önderlik tarzları araçsal, katılımcı, destekleyici önderlik tarzlarıdır. Katılımcı, destekleyici önderlik tarzlarının iş tatmini üzerinde pozitif etkisi olduğu  belirlenmiştir.

THE LEADERSHIP BEHAVIORS OF THE BUSINESS ADMINISTRATORS AND THE EFFECTS ON THE EMPLOYER SATISFACTION

Business Administration

M.A – 1999 Adv.: Prof.Dr. Halil CAN

Burak KARAYEL

Leadership can be defined as “influencing others to attain predetermined objectives” Leadership plays a vital role in whole organizations. Managers should consider job satisfaction level of human resources. The main determinant of job satisfaction is leaderhip style (behavior). The purpuse of this study is to determine both leadership styles of managers and the efects of leadership styles on job satisfaction level of personnel. Study population is the personnel working at the Cement Factory. 295 personnel are comprised study sample. To collect data questionnaire method was used. To  determine dimensions of leadership styles of managers, Factor analysis with warimakx rotation, a multivariate statistical analysis method, was applied administration. Testing the difference between groups. Analysis of variance procedure was performed. To investigate the effects of leaderhip styles on job satisfaction, correlation analysis was applied administration. With this study it is found that, basic leadership styles of managers are, instrumental, participative and supportive leadership. Also, it is found that, participative and supportive leadership styles have positive impact on job satisfacton.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :