Universite_Yasar

 

[row class=”row-fluid”]
[col class=”span6″]

yasarlog

 

twitter  gplus facebook email
[/col]
[col class=”span6″]

Yaşar Üniversitesi

Şehir: İzmir
Kampüsler: Üniversite Caddesi, No:35-37, Ağaçlı Yol, Bornova, İzmir PK. 35100
Telefon: (0232) 411 5000
Web: www.yasar.edu.tr – fbe.yasar.edu.tr – sbe.yasar.edu.tr
Okul Türü: Vakıf
Kuruluş Yılı: 2002
Rektör: Prof. Dr. Murat BARKAN [/col][/row]


[wptab name=’Üniversite’] yasarilan


Lisansüstü Tanıtım Videosu İçin :
 http://medya.yasar.edu.tr/player.aspx?id=578


Sorularla Yaşar Üniversitesi Enstitüleri

 • Enstitü programlarınıza ne zaman başvurulabilir?

Enstitülerimiz programlarına her yıl güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde öğrenci kabul edilmektedir. Lisansüstü programlarımız ve sınav tarihleri Ağustos ve Ocak aylarında basın yolu ile ve enstitümüzün erişim sayfasından duyurulmaktadır.2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için başvurularımız 1 Temmuz 2014 tarihinde başlamış olup 8 Eylül 2014 tarihinde kadar devam edecektir.

 • Enstitü ücretleri ne kadar?

Toplam paket program ücreti 19.500 TL ‘dir.

 • Başvuruları nasıl yapabilirim?

Tüm başvurular online olarak  http://lbs.yasar.edu.tr/ erişim adresinden yapılmaktadır.

 • Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru esnasında herhangi bir belge gerekmemektedir. Adaylar mülakat sırasında aşağıdaki belgeleri getirmelidir: Başvuru formu (Online başvuru işlemi tamamlandıktan sonra form sayfasını yazdırınız) Onaylı Not Dökümü Referans mektubu Niyet Mektubu fus cüzdanı örneği Özgeçmiş (CV)

 • Kesin kayıtta gerekli belgeler nelerdir?

Onaylı Diploma Örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi) ALES sonuç belgesi (Tezsiz Yüksek Lisans’a  başvuranlardan istenmez) Yabancı dil yeterlik belgesi YDS, TOEFL ve IELTS gibi YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği sınavlara ait sonuç belgesi (Yabancı eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar için yabancı dil eğitimi aldığına dair belge) 6 adet Fotoğraf İkametgah belgesi Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

 • Tezsiz yüksek lisans programı için Ales belgesi gerekli midir?

Hayır.

 • Özel Öğrencilik nedir?

Yükseköğretim Kurumu lisans mezunu veya öğrencisi, belirli bir konuda bilgisini artırmak maksadı ile bir derse özel öğrenci olarak katılabilir. Özel öğrenci olmak isteyenlerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak Enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

 • Tezli ve tezsiz programlar arasında ne fark vardır?

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tez çalışması, akademik anlamda bir bilimsel araştırma biçiminde hazırlanır ve yoğun bir çalışma dönemi gerektirir. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derinliğine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. İdeal olarak, akademik kariyere devam etmek isteyen öğrenci adaylarına tezli, profesyonel çalışma hayatına devam etmek isteyen öğrenci adaylarına tezsiz opsiyon önerilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans

 • Tezli yüksek lisans programının içeriği nedir?

Tezli yüksek lisans programı, en az yedi ders, seminer dersi ile tez çalışması ve tez savunması kısımlarından oluşur. Sanat ve tasarım anasanat dalında tezli yüksek lisans programı; alınması gereken dersler ile sergi, resital, konser, temsil, film, edebi metin gibi sanatsal tez oluşur.

 • Tezli yüksek lisans programı kaç krediden oluşur?

Tezli yüksek lisans programı 120 AKTS kredisinden oluşur.

 • Seminer dersi ortalamaya katılır mı?

Seminer dersi, başarısız (U) veya başarılı (S) olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.

 • Lisans programından ders alınabilir mi?

Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla en çok iki dersi danışman onayı ile lisans derslerinden seçebilir.

 • Programın azami süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programının olağan öğretim süresi azami altı dönemdir.

 • Tez danışmanım ne zaman atanmalıdır? Danışman atama süreci nasıl işler?

Anabilim dalı başkanlığı, en geç ikinci dönem sonunda tez konusunu ve öğrencinin tez danışmanı olarak bir öğretim üyesini Enstitüye önerir. Öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

 • Tez danışmanım öğretim görevlisi olabilir mi?

Gerekli hallerde senatonun belirleyeceği niteliklere sahip bir öğretim görevlisi danışman olarak atanabilir. ·    İkinci tez danışmanı atanabilir mi? Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde ikinci tez danışmanı atanabilir.

 • Tez başlığı ve konusu değiştirilebilir mi?

Tez danışmanının onayı, Anabilim dalı başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez başlığı veya konusu değiştirilebilir.

 • Tez danışmanı değiştirilebilir mi?

Öğrenci veya tez danışmanının başvurusu üzerine anabilim dalı başkanının görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tez danışmanı değiştirilebilir.

 • Tez dersine neden kayıtlanmalıyım?

Tez çalışmasına başlayabilmek için tez dersine kaydolmak gerekir. Tez çalışması danışmanın yönlendirme ve denetimi altında sürdürülür. Danışman dönem sonunda tez çalışması devam eden öğrenciye başarılı ise P başarısız ise N notu verir.

 • Tez jürisi nasıl oluşturulur?

Tez savunmasına girmek isteyen öğrenci anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu, biri danışmanı olmak üzere, en az biri başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil ve en az biri Enstitünün başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek tez jüri üyesi atar. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olduğu durumda jüri beş kişiden oluşur.

 • Tezimi jüri üyelerine tezimi ne zaman teslim etmeliyim?

Yüksek lisans tezi, belirlenen tez savunması tarihinden onbeş gün önce, atanmış olan tez jürisine teslim edilmelidir.

 • Tez savunma sınavı nasıl yapılır?

Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

 • Tez savunma sınavında jüri kararını hangi usulle verir?

Tez jürisi tez ile ilgili kararını salt çoğunlukla verir.

 • Tez sınavında düzeltme (I) aldım. Ne zaman tekrar savunmaya girmeliyim?

Tezi hakkında I (düzeltme) notu verilen öğrenci, en geç üç ay içerisinde tekrar tez savunmasına girebilmek için ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurmalıdır. Düzeltilmiş tez tezden, öğrenciye başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir, ikinci kez I notu verilemez.

 • Tez sınavında düzeltme (I) almıştım. Düzeltmemi üç ayda tamamlayamazsam ne olur?

Üç ay içerisinde düzeltmesini tamamlayamayan öğrenci aynı tez konusu üzerinde tez hakkını kaybeder. Bu durumdaki bir öğrenci, almak zorunda olduğu ders ve/veya proje kredi saat ücretini öder.

 • Tez sınavında başarısız oldum. Ne yapmalıyım?

U notu alıp başarısız olan öğrenci aynı tez konusu üzerinde tez hakkını kaybeder. Tez savunmasından U notu alıp başarısız olan öğrenci, ilgili Anabilim dalı başkanlığına başvurarak yeniden intibak yaptırmak suretiyle aynı tezli programa devam edebilir. Tez savunmasından U notu alıp intibak yaptıran öğrenciye anabilim dalı tarafından 30 Krediye kadar yeniden yüksek lisans dersleri verilebilir. Ancak bu koşuldaki öğrenci, yeni bir tez başlığı ve konusu belirlemek zorundadır. Bu durumdaki bir öğrenci, almak zorunda olduğu ders ve/veya tez kredi saat ücretini öder.

 • Tezli programdan tezsiz programa geçebilir miyim?

Öğrenci talep ettiği takdirde Anabilim dalı başkanlığı onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla aynı Anabilim dalına bağlı bir tezsiz yüksek lisans programına da geçebilir.

 • Tez savunmasında başarılı oldum. Mezuniyet için ne yapmalıyım?

Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tezinin Enstitü tarafından belirlenen şekil şartlarına uygun iki nüshasını, elektronik kopyası ile birlikte, savunmayı izleyen bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu takip eden ilk toplantıda belgeleri inceleyerek mezuniyeti onaylar.

Tezsiz Yüksek Lisans

 • Tezsiz yüksek lisans programın içeriği nedir?

Tezsiz yüksek lisans programı, en az on adet ders ve dönem projesinden oluşur.

 • Program kaç krediden oluşur?

İlgili anabilim dalı tezsiz yüksek lisans programını; üç dönem ise 90, dört dönem ise 120 AKTS kredisi olarak düzenler.

 • Lisans programından ders alınabilir mi?

Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla en çok üç dersi danışman onayı ile lisans derslerinden alınabilir.

 • Programın azami süresi ne kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programının olağan öğretim süresi azami altı dönemdir.

 • Proje danışmanım ne zaman atanmalıdır? Danışman atama süreci nasıldır?

Anabilim dalı başkanlığı, öğrencinin öğreniminin en geç birinci dönemi sonunda, bir öğretim üyesi veya lisansüstü eğitim derecesine sahip bir öğretim görevlisini proje danışmanı olarak Enstitüye önerir. Öneri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 • Proje değerlendirme komisyonu nasıl kurulur, kimlerden oluşur?

İlgili anabilim dalı, biri proje danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesi veya görevlisinden oluşan bir proje değerlendirme komisyonu kurar.

 • Proje değerlendirme komisyonu projem ile ilgili kararı hangi usulle alır?

Proje değerlendirme komisyonu proje ile ilgili kararını salt çoğunlukla verir.

 • Proje sınavında düzeltme (I) aldım. Ne zaman tekrar savunmaya girmeliyim?

Proje hakkında I (düzeltme) notu verilen öğrenci, azami üç ay içerisinde tekrar proje savunmasına girebilmek için ilgili anabilim dalına başvurur. Öğrenciye düzeltilmiş projeden, başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Ancak ikinci kez I notunu alamaz. Düzeltme süresi eğitim süresinden sayılmaz. I notu verilen öğrencinin takip eden dönem de kayıt yenileme zorunluluğu aranmaz.

 • Proje sınavında düzeltme (I) aldım. Düzeltmemi üç ayda tamamlayamazsam ne olur?

Üç ay içerisinde düzeltmesini tamamlayamayan öğrenci aynı proje konusu üzerinde proje hakkını kaybeder ve yeni bir proje hazırlar. Bu durumdaki bir öğrenci, almak zorunda olduğu ders ve/veya proje kredi saat ücretini öder.

 • Proje sınavında başarısız oldum. Ne yapmalıyım?

U notu alıp başarısız olan öğrenci proje konusu üzerinde proje hakkını kaybeder ve yeni bir proje hazırlar. Bu durumdaki bir öğrenci, almak zorunda olduğu ders ve/veya tez kredi saat ücretini öder.

 • Proje sınavında başarılı oldum. Mezuniyet sınavına girmeli miyim?

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda ayrıca mezuniyet sınavı da uygulanabilir.

Doktora

 • Doktora programının içeriği nedir?

Doktora programı; en az yedi ders, bütünleşik doktora ise en az on dört ders ile yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunması kısımlarından oluşur.

 • Doktora programı kaç krediden oluşur?

İlgili anabilim dalı doktora programını en az 180, en çok 240 AKTS kredisi olarak düzenler. Bütünleşik doktora programı ise en az 270 AKTS kredisidir.

 • Doktora sırasında yüksek lisans programından ders alabilir miyim?

Doktora programına kayıtlı öğrenci, alacağı seçmeli derslerin en çok ikisini, bütünleşik doktora programına kayıtlı öğrenci ise alacağı seçmeli derslerin en çok dördünü yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden alabilir.

 • Doktora programın azami süresi ne kadardır?

Doktora programının öğrenim süresi azami 12 dönem, bütünleşik doktorada ise 14 dönemdir.

 • Ders aşaması ne zaman tamamlanmalıdır?

Doktora programlarına, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler dört yarıyılda, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler is altı yarıyılda derslerini tamamlamak zorundadır.

 • Tez danışmanım ne zaman atanmalıdır? Danışman atama süreci nasıldır?

Anabilim dalı başkanlığı, en geç üçüncü dönemin başına; bütünleşik doktora programında ise en geç beşinci dönemin başına kadar öğrencinin danışmanı olarak atanmak üzere bir öğretim üyesini Enstitüye önerir. Bu öneri, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

 • İkinci tez danışmanı atanabilir mi?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde ikinci tez danışmanı atanabilir.

 • Tez başlığı ve konusu değiştirilebilir mi?

Öğrencinin veya tez danışmanının başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun gerekçeli kabul kararıyla tez danışmanı değiştirilebilir.

 • Yeterlik sınavına ne zaman girmeliyim? Yeterlik sınavı her dönem yapılır mı?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları, yılda iki kez dönem içinde yapılır.

 • Ders aşamasını bitirmeden yeterlik sınavına girebilir miyim?

Hayır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavına girebilmesi için programın ders kısmını başarıyla tamamlamış olması zorunludur.

 • Yeterlik sınavının kapsamı nedir?

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşur.

 • Yeterlik sınavlarını kim yapar?

Doktora yeterlik sınavı, Anabilim dalı başkanlığının belirleyeceği, biri adayın danışmanı, biri ilgili anabilim dalında başka bir üniversiteden olmak üzere beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından yapılır.

 • Yeterlik sınavında karar hangi usulle alınır?

Doktora yeterlik komitesi öğrencinin notunun başarılı S veya başarısız U olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

 • Yeterlik sınavından başarısız olursam ne olur?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, aynı usulle bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. İki kez başarısız olan öğrenciye yeterlik komitesi tarafından belirlenen yüksek lisans ve/veya doktora dersleri yeniden aldırılır. Bir sonraki dönemde üçüncü kez Yeterlik Sınavına girer. Üçüncü yeterlik sınavından da başarısız olan öğrenciye intibak uygulanır: (İntibak detayları için bkz YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ)

 • Tez izleme komitesi nedir? Ne zaman kurulmalıdır? Kimlerden oluşur?

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde, üç kişilik tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinde, tez danışmanı ile birlikte ilgili anabilim dalı içinden ve bir başka yükseköğrenim kurumunda aynı anabilim dalından olmak koşuluyla iki asil öğretim üyesi yine biri anabilim dalı içinden ve dışından birer yedek öğretim üyesi yer alır.

 • Tez önerisi savunması nedir? Ne zaman yapılmalıdır?

Öğrenci başarılı olduğu yeterlik sınavını izleyen en erken altı ay sonra, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, literatür araştırmasını ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen tarihte sözlü olarak savunur.

 • Tez izleme komitesi tez önerisi ile ilgili kararı hangi usulle alır?

Tez izleme komitesi, tez önerisinin kabul veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir.

 • Tez önerim reddedildi. Yeni tez konusu ve/veya tez danışmanı belirleyebilir miyim?

Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi de atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay, danışmanını ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

 • Tez önerim kabul edildi. İlk tez izlemesini ne zaman yapmalıyım?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz- Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Yapılacak ilk tez izleme komitesi toplantısı en erken, tez öneri savunmasından altı ay sonra yapılır.

 • Tez savunmamı en erken ne zaman yapabilirim?

En az iki tez izleme komitesinde başarılı olan olan öğrenci, en erken ikinci tez izleme komitesi toplantısından altı ay sonra olmak üzere danışmanın onayı ile tez savunması için anabilim dalı başkanlığına başvurur.

 • Tez savunmasına girebilmek için başka şartlar var mı?

Enstitüye bağlı Anabilim dalı, programa kayıtlı öğrencilerden tez savunmasına girebilmesi için; SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilere, tez konusundan yazmış olduğu Üniversite adresli bir makalenin, değerlendirme sürecinde en az bir kez düzeltme almış ya da kabul edilmiş olması koşulunu arayabilir.

 • Tez savunma jürisi kimlerden oluşur?

Doktora tez jürisi üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan üyeler arasından, biri aynı üniversitenin başka bir Anabilim Dalından olmak üzere beş asil ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

 • Tez savunma sınavında kararlar hangi usulle alınır?

Tez jürisi tez ile ilgili kararını salt çoğunlukla verir.

 • Tez sınavında düzeltme (I) aldım. Ne zaman tekrar savunmaya girmeliyim?

Tezi hakkında I (düzeltme) notu verilen öğrenci, en geç altı ay içerisinde tekrar tez savunmasına girebilmek için ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurmalıdır. Düzeltilmiş tez tezden, öğrenciye başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Altı ay içerisinde başvurmayan öğrenciye U notu verilir, ikinci kez I notu verilemez.

 • Tez sınavında başarısız oldum. Ne yapmalıyım?

U notu alıp başarısız olan öğrenci aynı tez konusu üzerinde tez hakkını kaybeder. Tez savunmasından U notu alıp başarısız olan öğrenci, ilgili Anabilim dalı başkanlığına başvurarak, azami süresini aştığı taktirde tez kredi saat ücretini ödemesi koşulu ile yeni bir tez başlığı ve konusu belirlemek zorundadır. Tezinden U alan öğrenciye yeni bir tez önerisi sunma hakkı verilir. Öğrenci Bütünleşik Doktora Programında ise, istemesi halinde, kendisine kaydını sildirmek koşuluyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 • Tez savunmasında başarılı oldum. Mezuniyet için ne yapmalıyım?

Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tezinin Enstitü tarafından belirlenen şekil şartlarına uygun iki nüshasını, elektronik kopyası ile birlikte, savunmayı izleyen bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu takip eden ilk toplantıda belgeleri inceleyerek mezuniyeti onaylar.

Sanatta Yeterlik Programı

 • Sanatta Yeterlik programının içeriği nedir?

Sanatta yeterlik programı; en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise en az ondört ders, ön yeterlik sınavı ve çalışılan alanın gerektirdiği şekilde sanatta yeterlik tezi, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri sanatta yeterlik çalışması ile bu çalışmalarla ilgili bir rapordan ve savunma kısımlarından oluşur.

 • Sanatta Yeterlik programı kaç krediden oluşur?

İlgili anasanat dalı, sanatta yeterlik programını, 240 AKTS kredisi olarak düzenler. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için program en az 270 AKTS kredisi olarak düzenlenir.

 • Sanatta Yeterlik sırasında yüksek lisans programından ders alabilir miyim?

Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrenci, alacağı derslerin en çok ikisini yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçebilir. ·    Sanatta Yeterlik programın azami süresi ne kadardır? Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

 • Ders aşaması ne zaman tamamlanmalıdır?

Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

 • Danışmanım ne zaman atanmalıdır? Danışman atama süreci nasıldır?

Anasanat dalı başkanlığınca, en geç ikinci dönem sonunda öğrencinin danışmanı olarak bir öğretim üyesi veya Senatoca belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisi enstitü müdürlüğüne önerilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

 • İkinci danışman atanabilir mi?

Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği hallerde ikinci danışman atanır.

 • Danışman değiştirilebilir mi?

Öğrencinin veya danışmanının başvurusu ve enstitü yönetim kurulunun gerekçeli kabul kararıyla danışman değiştirilebilir.

 • Sanatta Ön Yeterlik sınavına ne zaman girmeliyim? Yeterlik sınavı her dönem yapılır mı?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ön yeterlik sınavları, yılda iki kez dönem içinde yapılır.

 • Ders aşamasını bitirmeden ön yeterlik sınavına girebilir miyim?

Hayır. Öğrencinin sanatta ön yeterlik sınavına girebilmesi için programın ders kısmını başarıyla tamamlamış olması zorunludur.

 • Ön yeterlik sınavının kapsamı nedir?

Sanatta ön yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur.

 • Ön yeterlik sınavlarını kim yapar?

Sanatta ön yeterlik sınavı, anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği, biri adayın danışmanı, biri ilgili anasanat dalında başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan sanatta ön yeterlik komitesi tarafından yapılır.

 • Ön yeterlik sınavında karar hangi usulle alınır?

Sanatta ön yeterlik komitesi öğrencinin notunun başarılı S veya başarısız U olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

 • Ön yeterlik sınavından başarısız olursam ne olur?

Ön yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, aynı usulle bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. İki kez başarısız olan öğrenciye ön yeterlik komitesi tarafından belirlenen yüksek lisans ve/veya sanatta yeterlik dersleri yeniden aldırılır. Bir sonraki dönemde üçüncü kez ön yeterlik sınavına girer. Üçüncü

ön yeterlik sınavından da başarısız olan öğrenciye intibak uygulanır: (İntibak detayları için bkz:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ)

 • İzleme komitesi nedir? Ne zaman kurulmalıdır? Kimlerden oluşur?

Ön yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde, üç kişilik izleme komitesi oluşturulur. İzleme komitesinde, danışman ile birlikte ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer asil öğretim üyesi ile yine biri anabilim dalı içinden ve dışından birer yedek öğretim üyesi yer alır.

 • Sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması nedir? Ne zaman yapılmalıdır?

Öğrenci, danışmanının onayını alarak, en geç altı ay ve akademik takvimde ilan edilen tarihler içinde, sanatsal proje ve rapordan oluşan çalışmanın amacını, yöntemini ve planını kapsayan önerisini izleme komitesi önünde, ilgili anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen tarihte, sözlü olarak savunur.

 • İzleme komitesi öneri ile ilgili kararı hangi usulle alır?

İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu önerinin kabulüne veya reddine salt çoğunlukla karar verir.

 • Sanatta yeterlik çalışması önerim reddedildi. Yeni çalışma konusu ve/veya danışman belirleyebilir miyim?

Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve çalışma konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir izleme komitesi de atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay, danışmanını ve çalışma  konusunu değiştiren öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar çalışma önerisi savunmasına alınır.

 • Sanatta yeterlik çalışması önerim kabul edildi. İzlemeler ne zaman yapılır?

Sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz- Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

 • Sanatta yeterlik jürisi kimlerden oluşur?

Sanatta yeterlik jürisi üçü öğrencinin izleme komitesinde yer alan ve en az ikisi başka öğterim kurumundan olmak üzere beş asil en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Enstitü yönetim kurulunun atama kararı, jüri üyelerine, öğrenciye ve danışmanına bildirilir. Yeterlik çalışması, atama kararını takip eden onbeş gün içinde jüri üyelerine teslim veya tebliğ edilir.

 • Sanatta yeterlilik çalışması savunması ne zaman yapılır?

ri, raporun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken bir; en geç iki ay içinde çalışmanın savunması için toplanır.

 • Sanatta yeterlilik savunması hangi aşamalardan oluşur?

Çalışmanın savunması; birbirini takip eden sanatsal proje sunumu, rapor değerlendirmesi ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sanatsal proje sunumu dinleyicilere açık olarak yapılır. Savunma süresi en az iki saattir. Öğrenci savunmaya alınmadan başarısız sayılamaz.

 • Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında kararlar hangi usulle alınır?

ri sanatta yeterlik çalışması ile ilgili kararını salt çoğunlukla verir.

 • Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında düzeltme (I) aldım. Ne zaman tekrar savunmaya

girmeliyim? Çalışması hakkında I (düzeltme) notu verilen öğrenci, en geç altı ay içerisinde tekrar savunmaya girebilmek için ilgili anasanat dalı başkanlığına başvurmalıdır. Düzeltilmiş çalışmadan, öğrenciye

başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Altı ay içerisinde başvurmayan öğrenciye U notu verilir, ikinci kez I notu verilemez.

 • Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında başarısız oldum. Ne yapmalıyım?

Savunmasından U notu alıp başarısız olan öğrenci, yeni bir sanatta yeterlik çalışması başlığı ve konusu belirleyerek, yeni bir sanatta yeterlik önerisi sunmak zorundadır. Öğrenci Bütünleşik Sanatta Yeterlik Programında ise, istemesi halinde, kendisine kaydını sildirmek koşuluyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 • Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında başarılı oldum. Mezuniyet için ne yapmalıyım?

Savunmasında başarılı olan öğrenci, çalışmanın enstitü tarafından belirlenen şekil şartlarına uygun iki nüshasını CD’si ile birlikte, savunmayı izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu takip eden ilk toplantıda belgeleri inceleyerek mezuniyeti onaylar. [/wptab] [wptab name=’Yüksek Lisans Programları’]

Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Adı Tezli / Tezsiz İngilizce /   Türkçe Lisans Yüksek Lisans Ortalaması Yabancı Dil ALES Puan ve Türü Programa Kabul Edilen Bölümler
İşletme Mühendisliği Tezsiz Türkçe Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
Matematik Tezli İngilizce YDY sonucu YDS 55 vb. Min. 55 Sayısal Puan Türü Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
Matematik Tezli Türkçe YDY sonucu YDS 55 vb. Min. 55 Sayısal Puan Türü Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
Mimarlık Yüksek Lisans Tezli İngilizce YDY sonucu YDS 60 vb. Min. 55 Sayısal Puan Türü Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
İç Mimarlık Yüksek Lisans Tezli İngilizce YDY sonucu YDS 60 vb. Min. 55 Sayısal Puan Türü Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
Aktüerya Bilimleri Tezli İngilizce YDY sonucu YDS 60 vb. Min. 55 Sayısal Puan Türü Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
Aktüerya Bilimleri Tezli Türkçe Min. 55 Sayısal Puan Türü Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
Aktüerya Bilimleri Tezsiz İngilizce YDY sonucu YDS 60 vb. Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
Aktüerya Bilimleri Tezsiz Türkçe Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
Endüstri Mühendisliği Tezli İngilizce 2.50 YDY sonucu YDS 65 vb. Min. 60 Sayısal Puan Türü Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli İngilizce YDY sınav başarı sonucu – YDS 60 vb. Min. 55 Sayısal Puan Türü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol   Mühendisliği mezunu olmak
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Alan Dışı) Tezli İngilizce 2.50 YDY sınav başarı sonucu – YDS 60 vb. Min. 55 Sayısal Puan Türü Mekatronik, Biyomedikal, Bilgisayar, Endüstri, Fizik,   Enerji Sistemeleri Mühendislikleri ve Fizik mezunu   olmak
Bilgisayar Mühendisliği Tezli İngilizce YDY sınav başarı sonucu – YDS 55 vb. Min. 55 Sayısal Puan Türü Herhangi bir bölüm Lisans mezunu olmak

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölüm Adı Tezli / Tezsiz İngilizce / Türkçe Sınav Şekli Lisans\Y.L Not Ortalaması Yabancı Dil Sınavları ALES Puanı ve Türü Programa Kabul Edilen Bölümler
İşletme Tezli Türkçe Mülakat Min. 55 Herhangi Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
İşletme Tezsiz Türkçe Mülakat Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
İşletme Tezli İngilizce Mülakat YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Min. 55 Herhangi Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
İşletme Tezsiz İngilizce YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Turizm İşletmeciliği Tezli Türkçe Sınav ve Mülakat Min. 55 Herhangi Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Türkçe Sınav ve Mülakat Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Turizm İşletmeciliği Tezli İngilizce Sınav ve Mülakat YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Min. 55 Herhangi Puan ürü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Turizm İşletmeciliği Tezsiz İngilizce Sınav ve Mülakat YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Ekonomi Tezli İngilizce Yazılı Sınav ve Mülakat YDY sınav başarı sonucu 75- YDS 55 vb. Min. 55 EA Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezli Türkçe Mülakat Min. 65 Eşit Ağırlık Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezsiz Türkçe Mülakat Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Uluslararası İlişkiler Tezli İngilizce Mülakat YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb.. Min. 55 Herhangi Puan Türü İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu   Yönetimi, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı; iletişim, Hukuk, Mühendislik, Mütercim   Tercümanlık bölümlerinden lisans mezunu olmak; Meslek Yüksek Okullarının   ilgili dört yıllık bölümlerinden mezun olmak
Sanat ve Tasarım Sanatta Yüksek Lisans Tezli/Tezsiz Türkçe Yazılı Sınav + Portfolyo inceleme/müzikal performans değerlendirme ve   mülakat Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Sanat ve Tasarım Sanatta Yüksek Lisans Tezli İngilizce Yazılı Sınav + Portfolyo inceleme/müzikal performans   değerlendirme ve mülakat TC vatandaşı adaylardan YDS’den en   az 65 puan almaları istenir. Yabancı Uyruklu   öğrenciler için ilgili yönetmelik maddeleri geçerlidir. Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Tezli Türkçe Yazılı Sınav + Portfolyo inceleme/müzikal performans   değerlendirme ve mülakat YDS 55 Lisans ve/veya yüksek lisansını sanat ve tasarım alanlarından   birinde yapmak
Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Tezli İngilizce Yazılı Sınav + Portfolyo inceleme/müzikal performans   değerlendirme ve mülakat TC vatandaşı adaylardan YDS’den en   az 65 puan almaları istenir. Yabancı Uyruklu   öğrenciler için ilgili yönetmelik maddeleri geçerlidir. Lisans ve/veya yüksek lisansını sanat ve tasarım alanlarından   birinde yapmak
Grafik Tasarımı Tezli Türkçe Yazılı Sınav + Portfolyo inceleme ve Mülakat Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Grafik Tasarımı Tezsiz Türkçe Yazılı Sınav + Portfolyo inceleme ve Mülakat Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Kamu Hukuku Tezli Türkçe Mülakat Kontenjan üstü olursa Mülakat ve Yazılı Min. 55 Herhangi Puan Türü Hukuk Fakültesi mezunu olmak
Kamu Hukuku Tezsiz Türkçe Mülakat Kontenjan üstü olursa Mülakat ve Yazılı Hukuk Fakültesi veya öğrenim süresi 4 yıl ve daha fazla olan Fakülte,   Akademi ve Yüksek Okullardan mezun olmak
Özel Hukuk Tezli Türkçe Mülakat Kontenjan üstü olursa Mülakat ve Yazılı Min. 55 Herhangi Puan Türü Hukuk Fakültesi mezunu olmak
Özel Hukuk Tezsiz Türkçe Mülakat Kontenjan üstü olursa Mülakat ve Yazılı Hukuk Fakültesi mezunu olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli İngilizce Mülakat ve Yazılı YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Min. 55 Herhangi Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezsiz İngilizce Mülakat ve Yazılı YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
İletişim Tezli Türkçe Mülakat . Min. 55 Herhangi Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
İletişim Tezsiz Türkçe Mülakat . Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
İletişim Tezli İngilizce Mülakat YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Min. 55 Herhangi Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
İletişim Tezsiz İngilizce Mülakat YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezli Türkçe Mülakat Min. 55 Herhangi Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezsiz Türkçe Mülakat Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezli İngilizce Mülakat YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Min. 55 Herhangi Puan Türü Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezsiz İngilizce Mülakat YDY sınav başarı sonucu 50 – YDS 55 vb. Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak
Enerji Hukuku Tezsiz Türkçe Mülakat Herhangi bir programda Lisans mezunu olmak

[row class=”row-fluid”]
[col class=”span6″]
[/row][/wptab] [wptab name=’Eğitim Ücretleri’]

Toplam paket program ücreti 19.500 TL ‘dir.

[/wptab]

[wptab name=’Ön Başvuru’]

Tüm başvurular online olarak  http://lbs.yasar.edu.tr/ erişim adresinden yapılmaktadır.

[/wptab] [wptab name=’Duvar’][/wptab] [end_wptabset]

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :