ERASMUS

Erasmus Kimdir?

Desiderius Erasmus, 1465 yılında Rotterdam’da doğan ve  1465-1536 yılları arasında yaşamış olan, Kuzey Avrupa Rönesansı’nın önemli ustalarından olan ünlü ilahiyatçıdır.

Orjinal adı “Morias Enkomion Seu Laus Stultitiae” olan “Deliliğe Övgü” kendisi tarafından bir kaç gün gibi kısa bir sürede yazılmış olan dünyaca ünlü eseridir.

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı Nedir?

Erasmus Avrupa’da yükseköğretim kalitesini artırmak amacı taşıyan ve üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek “üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini” öngören bir yüksek öğretim programıdır.  Erasmus programıAvrupa Birliği tarafından finanse edilir. (Avrupa Birliği Erasmus Sayfası)

Bu program için Avrupa Birliği ülkelere fon ayırır.  Bazı ülkelerde değişim programına katılmak isteyen öğrenci sayısının yüksek olması sebebiyle yıllık ayrılan fonların tamamı kullanılırken ülkemizde fonların belirli kısımları kullanılmadığı için iade edilmektedir.  (2005 -2006 yıllarında öğretim elemanı değişimi için hibe edilen bütçenin %21’i, Yoğun Dil Kursu için hibe edilen bütçenin %9’u iade edilmiştir ve toplamda da %2’lik bir iade olmuştur.

ULUSAL AJANS ERASMUS SAYFASI

ERASMUS programına 31 ülke katılmaktadır. (AvusturyaBelçikaBulgaristanGüney KıbrısÇek CumhuriyetiAlmanyaDanimarka, Estonya, İspanyaFinlandiyaFransaYunanistanMacaristan,İrlanda, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Malta, HollandaNorveçPolonya,PortekizRomanyaİsveç, Slovenya, Slovakya, Türkiye, Birleşik Krallık)

Erasmus Programı ile 1987’den günümüze 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi başka bir Avrupa ülkesinde öğrencilik şansı yakalayarak farklı kültürlerin insanlarını, yaşam biçimlerini, kültürlerini tanıma ve kendi kültürünü tanıtma imkanı elde etmiştir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde mali destek sağlanan Erasmus faaliyetleri şöyledir:

Kimler Başvurabilir?

Avrupa Birliği üyesi olan 27 ülke ve bu ülkelerin dışında İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:

Erasmus değişim programına katılmak isteyen Türk öğrencilerin sahip olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin lisans/yüksek lisans/doktora programının en az 1 yıllık dönemini tamamlamış olmalıdır. (hazırlık dönemi dikkate alınmaz)
 • Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 75/100 olması gerekmektedir. Not ortalaması daha düşük (60-74/100) olan öğrenciler ise kontenjanın doldurulamaması halinde değerlendirmeye alınır.Öğrenci, üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında bağlı olduğu bölüme / programa başvuruda bulunmalıdır.

Bununla birlikte öğrencinin üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve geçerli not (70/100) alması gerekmektedir. Gidilecek olan üniversitenin öğretim dilinin yaygın olarak konuşulan dillerden birinde olmaması ve/veya üniversite tarafından bu dillerde yabancı dil sınavı yapılamaması durumunda, öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde (intermediate) bildiğini gideceği yarıyıl/yıldan önce kurs katılım sertifikası yada Erasmus Yoğun Dil Kursu’na kabul edildiklerine dair alacakları belge ile  belgelendirmesi gerekmektedir.

Komite, başvuruları değerlendirirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütlerini uygular:

Akademik başarı düzeyi  : %50
Dil seviyesi : %50

Ulusal Ajans’ın Yükseköğretim kurumları için hazırladığı Uygulama El Kitabı’nda şu şekilde yazmaktadır:

Programa başvurmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları alınır; hiçbir öğrencinin başvuru şartlarına uygun olmadığı gerekçesi ile başvuruda bulunması engellenmez.  Başvuran öğrencilerin başvuruları üniversite tarafından kayıt altına alınır ve başvurular tamamlandıktan sonra “uygunluk kontrolü” (eligibility check) formu hazırlanarak tüm başvurular bu kontrolden geçirilir.

Uygulama El kitabında belirtilen uygunluk şartlarının yer aldığı bu formda “uygun olmayan” gruba giren öğrencilere durumları sebepleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve bu öğrenciler yabancı dil sınavına alınmazlar.
Başvurular Nasıl Yapılmaktadır?
Erasmus başvuruları için üniversitenizin Erasmus Koordinatörlüğüne başvuracaksınız.

Öğrenciler ve Öğretim Elemanları İçin Yurtdışı Bireysel Eğitim Destekleri

Karşılıklı Öğrenci Değişimi (Student Mobility – SM)
Karşılıklı öğrenci değişiminin başlatılabilmesi için öncelikle üniversitenin ilgili bölümlere sahip başka bir ülke üniversitesi ile karşılıklı değişim anlaşması imzalaması gerekmektedir. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra ilgili üniversite Erasmus faaliyetleri için sağlanan fondan faydalanarak öğrencilerin yabancı dil eğitimi, belgelerin çevirisi, hazırlık ziyaretleri için gerekli olan ve programa öğrenci katılımını sağlamaya yönelik harcamaları yapabilecektir.

Erasmus programına katılan üniversitelerin öğrencileri, -lisans eğitiminin ilk yılındakiler hariç ve doktoradakiler dahil olmak üzere-  üniversiteler arasında varılan anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkelerdeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay arasında eğitim alabilirler. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, (ECTS) sayesinde misafir olunan ülkede harcanan emek ve alınan krediler öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınır hale getirilmiştir.

Karşılıklı Akademisyen Değişimi (Teaching Staff Mobility – TS)
Erasmus programı,  akademisyenlerin de  diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversiteye misafir öğretim görevlisi olarak gitmesine olanak tanır. Bu süre en az bir hafta (minimum 8 ders saati) ve en fazla bir dönem (altı ay) olabilir.

Erasmus kapsamında, karşılıklı akademisyen değişimine katılacaklar için mali destek de sağlanabilir. Ancak Socrates mali destek programının felsefesine göre bu destek tüm harcamaları karşılayacak miktarda olamaz. Genelde bu tür değişimler için sağlanacak desteğin miktarı, gönderen ülkenin Ulusal Ajansı tarafından belirlenir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System – ECTS) 
Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ECTS, öğrencilerin ülkeler arası hareketliliğini sağlayabilmek için, öğrenim başarılarını ölçmek, kıyaslamak ve bir kurumdan diğerine aktarmak üzere, öğrenci merkezli bir kredi sistemi olmak iddiasıyla yapılandırılmıştır.

ECTS kredi sistemi dersleri, öğrencilere getirdiği iş-yükü açısından tanımlamaya çalışır.  ECTS kredisi bir üniversitede bir tam akademik yıl içinde öğrencinin tamamlaması gereken toplam iş-yükünün (sınıf,  uygulama, seminer, özel çalışma gibi sınıfta, laboratuarda, evde ve kütüphanede tamamlaması gereken her türlü çalışmanın) her ders için, sayısal değer olarak nasıl tanımlandığını gösterir.

60 ECTS kredisi bir senelik çalışmaya (iş-yükü açısından) eşittir ve genelde 30 ECTS kredisi altı ay-bir dönemde verilir. ECTS kredileri, değişimi yapan her iki kurumun da  programında yer aldığı koşullarda, tez yazımı ve uygulamalı çalışmalar için de geçerlidir.
ECTS ile Notlandırma

ECTS sisteminde (ECTS Grading Scale) notlandırma kurumlar arası ortaklığı sağlamak açısından önemli bir konudur. Avrupa’da birbirinden oldukça farklı notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Değişim yapan kurumların Erasmus öğrencilerine verdikleri notları birbirlerine transfer edebilmeleri için derecelendirme ile not verme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, öğrenciye gittiği kurumda verilen notla beraber o öğrencinin kurumdaki performansını da değerlendirir. Üniversiteler, ECTS dereceli notlandırma sistemini kendi sistemlerine nasıl uyarlayacakları hakkında kendileri karar verirler.

ERASMUS YÜKSEK LİSANS DEĞİŞİM PROGRAMI SENATO ESASLARI

FAYDALI DÖKÜMANLAR

S.S.S (Erasmus Programı ile İlgili Sık Sorulan Sorular)

ERASMUS İSTATİSTİKLER

ERASMUS YÜKSEK LİSANS DEĞİŞİM PROGRAMI SENATO ESASLARI (ÖRNEK-İTÜ)

1. ERASMUS değişim programıyla ERASMUS kapsamındaki ülkelere gitmek isteyen öğrenciler ilan edilen tarihlerde Program Koordinatörünün ve danışmanının onayladığı bir dilekçe ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrupa Birliği (AB) Merkezine (İTÜ – AB Merkezi)  başvurur.

2. Üniversitenin Enstitü Anabilim Dallarının Program Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) koordinatörleri AB Merkezinde toplanarak, ikili anlaşmalar çerçevesinde kendi Enstitü Anabilim dalları için belirlenmiş olan kontenjanlarına göre asil ve yedek değişim öğrencilerinin listesini belirler (Sıralama öğrencilerin başvuru formları ve eklerinin Ulusal Ajans tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilmesi ve nihai mülakat ile kesinleştirilir). Bu liste AB Merkezi tarafından öğrencilere ve ilgili Enstitülere duyurulur.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
Sokrates-Erasmus kapsamında desteklenen bir başka etkinlik alanını oluşturan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yüksek öğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir. Akademisyenler derslere AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini de gözden geçirmek durumda kalmaktadırlar çünkü AKTS prensiplerine göre derslerini yeniden kredilendirirken öğrencinin çalışma süresini, dersin zorluğunu, öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu zorunlulukta derslerin içeriklerinin yenilenmesine ve dolayısıyla eğitim kalitesinin artmasına yol açmaktadır.

3. AB Merkezi öğrencilerin gidecekleri üniversitelere yapmaları gereken başvuru işlemi ile kendi enstitülerinde yapacakları işlemlere ilişkin bilgi ve formları sağlar.
4. AB Merkezi, anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilerin listesini ilgili üniversitelere iletir.

5. Öğrenci ilgili işlemleri başlatmak ve ERASMUS değişim izni almak için ERASMUS dosyasını hazırlayarak Enstitüye iletir. Bu dosyada, öğrencinin AB Merkezinden aldığı ERASMUS değişim programından yararlanmaya hak kazandığına dair belgenin Türkçesi, Enstitü Anabilim Dalının Program AKTS koordinatörü ve Enstitü Anabilim Dalı Program koordinatörüne imzalatılmış Öğrenim sözleşmesi ve izin dilekçesi bulunur.

6. Enstitü öğrencinin ERASMUS Dosyasını, Enstitü Müdür Yardımcısı, ilgili Enstitü Anabilim DalınınProgram AKTS koordinatörü ve Program Koordinatöründen oluşan Enstitü Değişim Programı Komisyonuna iletir.

7. Enstitü Değişim Programı Komisyonu Öğrenim Sözleşmesinde görüşünü belirterek dosyayı Enstitü Yönetim Kuruluna iletir.

8. Öğrencinin ERASMUS programı katılımı konusunda Enstitü Yönetim Kurulunca verilen izin ve Öğrenim Sözleşmesinin bir kopyası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Öğrenim Sözleşmesinin aslı AB Merkezine iletilir.

9. ERASMUS Kurum Koordinatörünce imzalanan Öğrenim Sözleşmesi AB Merkezi tarafından öğrenciye iletilir.

10. Gidilen üniversitede alınacak derslerde, dersin açılmaması, kontenjan dolu olması vb. nedenlerden dolayı değişiklik olması durumunda, öğrenci Öğrenim Sözleşmesinin yenilenmesi için değişiklik önerileriyle birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurur.

11. Enstitü yeni sözleşmenin hazırlanması için gelen önerileri Enstitü Anabilim Dalı Program AKTS koordinatörüne iletir. Enstitü Anabilim Dalı Program AKTS koordinatörü tarafından yenilenmiş Öğrenim Sözleşmesi 6 – 9. maddelerin tekrar izlenmesi için Enstitü Müdürlüğüne iletilir.

12. Öğrenci değişim sonrasında İTÜ’ye döndüğünde, gittiği üniversiteden aldığı derslerin not döküm belgesini (transcript) İTÜ not döküm belgesine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder.

13. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin değişim sırasında aldığı derslerin not döküm belgesine işlendiğine dair bir Tanıma Belgesini AB Merkezine iletir.

FAYDALI DÖKÜMANLAR

S.S.S (Erasmus Programı ile İlgili Sık Sorulan Sorular)

ERASMUS İSTATİSTİKLER

FAYDALI DÖKÜMANLAR

S.S.S (Erasmus Programı ile İlgili Sık Sorulan Sorular)

ERASMUS İSTATİSTİKLER

S.S.S (Erasmus Programı ile İlgili Sık Sorulan Sorular)

Erasmus Programı Neler Kazandırır?

Üniversitelere Kazandırdıkları 

 • Uluslararası tecrübe ve itibar
 • Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim
 • Hoşgörü ve kültürler arası diyalog
 • Tanıtım / uluslararasılaşma
 • Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
 • Projelere ve değişime kaynak temini
 • Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması
 • Üniversiteler arası rekabet

Öğrencilere Kazandırdıkları 

 • Yurtdışı deneyimi
 • Çok kültürlü ortamda ders işleme
 • Değişik kültürleri tanıma
 • Kendi kültürünü tanıtma
 • Yeni arkadaşlar edinme
 • Eğitim sonrası iş/mesleki   bağlantılar
 • Farklı bir okulda öğrenci olabilme
 • Farklı bir sistem görebilme

Topluma Kazandırdıkları 

 • AB ile entegrasyon
 • Eğitimde kalitenin artırılması
 • Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması
 • Üniversite+vatandaş+iş dünyası yakınlaşması
 • Türkçenin yaygınlaştırılması
 • Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması
 • Türkiye’nin tanıtımı

Öğrenci Hareketliliğinde Yabancı Dil Ne Kadar Önemlidir?
Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun  gidilecek ülkenin dili olması şart değildir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Gidilen üniversitede akademisyenler İngilizce biliyor olacakları için başka bir dilde eğitim yapılsa dahi öğrencilere İngilizce olarak yardımcı olunabilecek, sınavlar İngilizce yapılabilecektir. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dili ve gidilen ülkenin dilini bilmek avantaj teşkil etmektedir.
Bu anlamda öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini kendini ifade edebilecek ve ifade edileni anlayabilecek kadar bilmesi gerekmektedir.

Başka Bir Yükseköğretim Kurumunun Anlaşmaları Kapsamında Erasmus Öğrenci veya Personel Hareketliliği Faaliyetinden Faydalanabilir miyim?
Hayır, her öğrenci ve personel ancak kendi öğrencisi veya personeli olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.

Merkez veya Üniversite Tarafından Kalacak Yer Ayarlanır mı?
Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması Merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. EÜB, misafir kabul edecek olan kuruma bu konuda gelenlere yardımcı olmak gibi bir sorumluluk yüklemektedir.

Vize İşlemlerinde Bana Kim Yardım Edebilir?
Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir.
Vize prosedürleri, Türkiye’nin aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir.

Üniversitem Aracılığı Olmadan, Kişisel Olarak Erasmus Programından Faydalanabilir miyim?
Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

Gideceğim Ülke veya Üniversiteyi Kendim Seçebilir miyim?
Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketliliği kapsamında, yalnızca üniversitelerin anlaşmalı oldukları yurtdışındaki ortak üniversitelere gidilebilmektedir. Ancak üniversitenizde ikili anlaşma yapmaya yetkili olan kişilere isteklerinizi bildirmeniz, istediğiniz ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma yapılmasını sağlayabilir.

İkili Anlaşmalar Nasıl Yapılır? İkili Anlaşma Yapılması İçin Ben Ne Yapabilirim?
İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yıl başında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda karşılar. Merkezin karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer. Üniversitelerin Merkezden hibe almaksızın anlaşmalarını hayata geçirmeleri, öğrenci/öğretim elemanlarını hibe vermeden ya da kendi kaynaklarından hibe vererek göndermeleri mümkündür.

Öğrencilerin ikili anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulmakta yardımcı olabilirler. Yurt dışındaki arkadaşları, akrabaları vasıtasıyla üniversiteler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olabilir, anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildikleri üniversiteleri Erasmus koordinatörlüklerine bildirebilirler. Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

Merkez Öğrenci Seçiminde Rol Oynar mı?  
Merkez öğrenci seçimine müdahale etmez. Yalnızca seçim için gereken genel kriterleri belirler ve seçimin tarafsız yapılması için kurallar koyar. Merkez seçimlerin tarafsız yapıldığından şüphe duyulması halinde seçim komisyonunda yer alabilir.
Üniversiteler Merkez tarafından ülke genelinde belirlenen kriterlerle çelişmemek ve programın ruhuna aykırı olmamak kaydıyla kendi özel kriterlerini belirlemekte ve uygulamakta serbesttirler (Örn: mezuniyet döneminde öğrenci göndermemek gibi).

Erasmus Staj Programıyla Kendi Bulduğum Staj Yerine Gidebilir miyim?
Öğrenciler üniversiteleri tarafından önerilen yerlerde  staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup Erasmus koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. Gerek üniversitenin önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler kontenjan dahilinde faaliyetten faydalanabilir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetinden Kimler Faydalanabilir?
Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve diğer Avrupalı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.

Gidilen Ülkede Ek Olarak Yabancı Dil Desteği Alınabilir mi?
Avrupa Birliğinin resmi dilleri olan İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca konuşulan ülkeler dışındaki ülkelerin dilleri için dil kursu desteği verilir.

Erasmus Kapsamında Öğrenciye Maddi Destek Olanağı Sağlanır mı?
Erasmus programı Türk öğrencilere aylık 300 EURO maddi destek sağlamaktadır.

Gidilen Ülkede Konaklama Olanağı Nedir?
Eğer gidilen ülkenin üniversitesi Erasmus öğrencileri için yurtlarda özel kontenjan sağlamıyorsa kendi olanağınız ile konaklama sorununuzu çözmeniz gerekiyor.

Gidilen Dönem İçinde Üniversite İçin Harç Ödemeye Devam Edecek miyim?
Evet gidilen dönem için üniversite harçı ödemeye devam edilecek.

Bir Öğrenci Kaç Dönem Gidilen Üniversitede Kalabilir?
Fakültenizin yapmış olduğu anlaşmaya bağlı olarak bir veya en fazla iki dönem gidilen üniversitede eğitim görebilir.

Erasmus Programından Kaç Defa Yararlanabilirim?
Her öğrenci hayatında ancak BİR defa Erasmus öğrencisi olabilir.

Gidilen Ülkenin Üniversitesine Harç Veya Başka Bir Ücret Ödeyecek miyim?
Hayır ödemeyeceksiniz. O ülkede eğitim gören öğrencilerin tüm haklarına sahip olacaksınız. Laboratuar, kütüphane… gibi yerler o ülkenin öğrencileri tarafından ücret karşılığı kullanılıyorsa sizde aynı ücreti ödeyeceksiniz.

Ülkemde Okumadığım Dönemi Geri Döndüğümde Tekrar Okuyacak mıyım?
Hayır. Gidilen ülkede alınan krediler ve notlar ülkenizdeki okul tarafından kabul edilecektir. Ancak dönem farkından dolayı eksik krediniz kalırsa, kalan kredinizi tamamlayacaksınız.

Gidilen Ülkede Dersten Kalırsam Ne Olur?
Kalmış olduğunuz dersin eşdeğeri kabul edilen dersi ülkenizde tekrar alacaksınız.? Ancak Gidilen Üniversitede not ortalamanız 75 altında olursa Erasmus katkısını geri vermek zorundasınız.

Sekizinci Dönemi Yurtdışındaki Üniversitede Tamamlayan Öğrenci Eğitim Alınan Üniversitenin Diplomasını Alabilecek mi?
Hayır. Kayıtlı bulunduğunuz ülkenizdeki üniversitenin diplomasını alacaksınız.

Gidilen Üniversitede Kalan Eğitimime Devam Edebilir miyim?
Evet. Gidilen üniversitenin yatay geçiş koşullarını yerine getirirseniz eğitiminizi orada devam edebilirsiniz.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :