Üniversite Ara

   BİLİMSEL HAZIRLIK

   Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği MADDE 3

   a)  Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

   i. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
   ii. Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
   iii. Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
   iv. Lisans veya Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

   b- Bilimsel Hazırlık Programına Madde 4 deki esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim dallarından olacağı ilgili Anabilim /Anasanat Dalı Başkanlıklarının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

   c- Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program dersleri arasından seçilir ve ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci Bilimsel Hazırlık Derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.
   d- Bilimsel Hazırlık Programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başarısız olan öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programının süresi içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarısız olanların Enstitü ile ilişkisi kesilir.

   e- Bilimsel Hazırlık Programı’nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamazBu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

   Başvuru yaptığınız program için bilimsel hazırlık okumanız gerekip gerekmediğini ilgili enstitüden öğreniniz. Bu konuda ne yazık ki standart bir uygulama söz konusu değildir.

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :