Category Archives: YÜKSEK LİSANS

Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

Yüksek Lisans Başvuru Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Yüksek Lisans başvurusu yapmak için öncelikle lisans diplomanızı almış olmanız gerekiyor. Enstitü ve programların istedikleri belgeler  birbirinden bazı noktalarda farklılıklar gösterse de temel olarak istenilen belgeler ve gerekli koşullar aşağıdaki gibidir(Tezsiz programlarda bir çok üniversitede ALES şartı aranmıyor):

ALES Sınav Sonuç Belgesi

Bazı üniversiteler GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sonuçlarını da  kabul etmekteler.
ALES sonuç belgesinin aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretleri  ve fotokopisi.
YÖK tarafından başvuru için belirlenmiş en düşük puan 55 olarak belirlenmiştir. Fakat enstitüler farklı minimum puanlar belirlerler. Başvuru yapacağınız program için gerekli ALES puanınızı ilgili enstitünün web sitesinden ya da öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz. 

Lisans Diploması

Diplomanızın ya da geçici mezuniyet belgenizin noter onaylı örnekleri ile orjinallerini bir arada bulundurmanız gerekmektedir. Başvuru esnasında orjinallerini de görmek isteyebilirler.

Başvuru yaptığınız an itibariyle mezun değilseniz fakat başvuru yaptığınız programın ilk eğitim döneminden önce mezun olabilecek durumdaysanız mezun olabileceğinize dair belgeyle de başvurabilirsiniz. Mezuniyet belgesini sunmadığınız sürece kesin kayıt yaptıramazsınız.

Transkript  (Not Durum Çizelgesi)

Bazı üniversiteler kendi not sistemine dönüştürülmüş not ortalamasını görmek isteyebilirler. Örneğin eğer üniversite not ortalamasını yüzlük sistemde değerlendiriyorsa mezuniyet ortalamasının transkript üzerinde yüzlük sisteme dönüştürülerek belirtilmiş olması gerekmektedir.

Mezun durumda değilseniz mevcut transkript notlarınızla başvurabilirsiniz. Bazı üniversiteler transkript belgesini resimli istemekteler.

Yüksek Lisans Rehberi

Başvuru Formu

(Enstitüler web sitelerinde örnek forumlar yayınlar ve bunların doldurulmasını isterler)

Özgeçmiş

Yüksek lisans başvurularında hazırlanacak özgeçmişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve Türkçe İngilizce örnek  CV’lere buradan ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf

Fotoğraf sayısı farklılık göstermektedir. Bazı üniversiteler yeni çekilmiş, sakalsız ve başı açık fotoğraf istediklerini belirtmektedirler.

Başvuru Ücreti Dekontu

Yabancı Dil Bilgisini Gösterir Belge 

YDS, ÜDSIELTSTOEFL vb.

Tavsiye Mektubu (Referans Mektubu)

Genelde 2 adet referans mektubu talep edilir. Bunlardan en az bir tanesinin öğrencinin birlikte çalıştığı öğretim görevlilerinden alınmış olması gerekmektedir.Referans Mektupları ile ilgili detaylı bilgiyeburadan, Türkçe ve İngilizce örnek referans mektuplarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Disiplin Sicilini Gösterir Belge

TC Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

Askerlik Durum Belgesi 

Yüksek Lisans başvurusu yapacak erkek öğrencilerin ilgili askerlik şubesinden alınmış askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren  bir yazıyı da belgelerinin arasına eklemiş olması gerekmektedir. Askerliğini yapmış olanlardan ise askerlik terhis belgesi istenir.

Yüksek Lisans Rehberi

Yatay Geçiş Yolu İle Başvuru Yapacak Olan Adaylar

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak,
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak,
c) Her yarıyıl için en az yedi kredilik ders almış olmak,
ç) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak,
d) Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 60 puan ve doktora için en az 75 puan veya eşdeğeri olmak,
e) İngilizce yeterlik belgesine sahip olması ve İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmak.

Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programları arasında yapılır.

Yatay Geçiş Yolu İle Başvuru İçin İstenen Belgeler :

 • Başvuru Dilekçesi
 • Öğrenci belgesi(onaylı)
 • Transkript(onaylı)
 • Ders içerikleri ve kredileri (onaylı)
 • Yabancı dil durumunu belirtir belge.
 • Disiplin cezası almadığına dair belge.

Genel Bilgiler

Yüksek Lisans Nedir, Ne Değildir?

Yüksek Lisans, Lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır. Yüksek lisans eğitimi “Master” olarak da adlandırılmaktadır. Yüksek lisans başvurusu yapmak için tezlilerde ALES sınavına girip yeterli puan almış olmanız ve başvuru yaptığınız programın gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekmektedir.Bir çok üniversitede tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır. Detaylı bilgiyi başvuru koşulları sayfalarımızdan ve Yüksek Lisans Rehberi’nden öğrenebilirsiniz.

Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin görüşlerini “Yüksek Lisans Rehberi” nde bulabilirsiniz.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretim’de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Yüksek Lisans Başvuru Şartları Nelerdir?

Yüksek Lisans başvurusu yapmak için öncelikle lisans diplomanızı almış olmanız gerekiyor. Enstitü ve programların istedikleri belgeler  birbirinden bazı noktalarda farklılıklar gösterse de temel olarak istenilen belgeler ve gerekli koşullar aşağıdaki gibidir(Tezsiz programlar için bir çok üniversitede ALES şartı aranmamaktadır):

 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Lisans Diploması
 • Transkript
 • Özgeçmiş
 • Fotoğraf
 • Yabanci Dil Yeterliliği
 • Tavsiye Mektubu (Referans Mektubu)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Askerlik Durum Belgesi

Başvuru yaptığınız enstitü bu belgelerin hepsini isteyebilir ya da bazılarını istemeyebilir. Bazı enstitüler bunlara ek olarak başka belgeler de isteyebilirler.

Farklı Amaçlarla Yüksek Lisans Yapmaya Karar Verilebilir. Örneğin;

 • Mezun olduğu lisans programından memnun olmayan ve alan değiştirmek isteyen birisi farklı bir alanda eğitim görmek için yüksek lisans yapmaya karar verebilir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul yöneticisi ve müfettiş olmak isteyenler  (MEB okul yöneticisi ve müfettiş atarken “eğitim yönetimi, teftişi, ekonomisi ve planlaması” tezsiz yüksek lisans programını veya “eğitim yönetimi ve teftişi” alanındaki yüksek lisans programını bitirmiş olmayı gerekli görüyor. MEB, atama sürecinde sınav ve kurs gibi çeşitli mekanizmaları da kullanıyor ama belirtilen yüksek lisans programlarını bitirmiş olmak bu işi yapmak isteyenlere büyük avantaj sağlıyor.)
 • Mezun oldukları yüksek lisans programında uzmanlaşmak isteyenler yüksek lisans yapmaya karar verebilirler.
 • “Yüksek” ünvanı almak isteyen mühendisler yüksek lisans yapmaya karar verebilirler. Yüksek lisans mezuniyeti ile “Yüksek Mühendis” ünvanı kazanırlar.
 • Akademisyen olmak isteyenler yüksek lisans yapmaya karar verebilirler. (Doktoraya başvurmak için yüksek lisans zorunluluğu aranmamakla birlikte yüksek lisans yapmış olmak önemli bir tercih sebebi olabilir)

En genel yüksek lisans yapma amaçları bunlar olsa da daha farklı amaçlar ile de yüksek lisans yapmaya karar verilebilir.